baner
/>

Predsjednik i lokalna uprava

 • Predsjednik opštine Žabljak
 • Potpredsjednik opštine
 • Glavni administrator
 • 1. OLS Služba predsjednika
 • 2. Služba skupštine opštine Žabljak
 • 3. OLS Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
 • 4. Sekretarijat za uredjenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove
 • 5. OLS Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti
 • 6. Služba Glavnog administratora
 • 7. OLS Služba zaštite i spašvanja
 • 8. OLS AGROBIZNIS INFO CENTAR
 • 9. KOMUNALNA POLICIJA

Predsjednik opštine Žabljak

Predsjednik opštine Žabljak
Veselin Vukićević

Rođen 26.10.1962. godine u Kršu, Žabljak.
Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1989. godine - Odsjek za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti.
Na sjednici SO Žabljak 20.08.2014. godine,  izabran za Predsjednika Opštine Žabljak.
Oženjen, otac dvoje djece.
 Telefon: + 382 52/ 360-103,
 Fax:      + 382 52/ 360- 102,
            sozabljak@t-com.me
            vasilije.v@t-com.me
Predsjednik Opštine, shodno članu 58 stav 1 tačka 12 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG” broj 2/18), obavlja sledeće poslove:
 • predstavlja i zastupa opštinu;
 • predlaže propise i druge akte koje donosi skupština;
 • stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenjestrateških dokumenata od državnog značaja;
 • stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova;
 • podnosi izvještaj o stanju imovine opštine;
 • odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 • utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom  mišljenju glavnog administratora;
 • imenuje i razrješava potpredsjednika opštine, uz saglasnost skupštine;
 • imenujei razrješava glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi;
 • imenuje i razrješava glavnog gradskog arhitektu;
 • imenuje i razrješava menadžera;
 • podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi lokalne uprave, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;
 • usmjerava i usklađuje rad organa i službi lokalne uprave i javnih službi, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte;
 • daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi;
 • vrši upravni nadzor nad radom organa i službi lokalne uprave i javnih službi;
 • donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno;
 • odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo    izvršavanje;
 • donosi akte koji obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine;
 • donosi kadrovski plan;
 • donosi plan integriteta;
 • donosi godišnji plan obuka  lokalnih  službenika i namještenika;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.

Postavite pitanje