baner
/>

Javna rasprava - Lokalni Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu (AP POU) Opštine Žabljak

JAVNA RASPRAVA

Lokalni Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu (AP POU) Opštine Žabljak
Pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u nacrt Strateškog okumenta i više POU obaveza u prostorijama Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Trg durmitorskih ratnika (stara zgrada Opštine), kancelarija broj 9, radnim danima od 11 do 13 časova, kao i na web sajtu Opštine Žabljak.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Žabljak i u elektronskoj formi na e-mail: sljivancaninmilica@gmail.com, do 22.11.2023.godine.
Javna tribina održaće se 23.11.2023.godine sa početkom u 12 časova u sali Skupštine opštine.
Opština Žabljak u saradnji sa Međunarodnim republikanskim institutom IRI realizuje projekat ,,Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori', čiji je cilj doprinos daljem razvoju reformi unutar institucija javne uprave, kako bi u saradnji sa organizacijama civilnog društva kvalitetno i efikasno odgovorile na potrebe građana.

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) prepoznata je kao adekvatan okvir za postizanje postavljenih ciljeva.
U skladu sa Sporazumom o saradnji između Opštine Žabljak i IRI-ja ovaj projekat promoviše principe otvorene, efikasne i odgovorne uprave i inkluzivnog postupka donošenja javnih politika na lokalnom nivou, kao i osnaživanja saradnje lokalne uprave i organizacija civilnog društva.
U prethodnom periodu, na osnovu Otvorenog poziva formirali smo Multisektorski forum Opština Žabljak i društvo, koji je u saradnji sa građanima (preliminarne konsultacije), eksternim konsultantima predstavnicima institucija sa državnog nivoa i nezavisnim agencijama (upitnici, intervjui, desk research,usaglašavanje nalaza analize stanja), vodio proces ko-kreiranja Lokalnog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (AP POU).
Zajednički su definisane pet oblasti od javnog interesa: kreiranje javnih politika (učešće građana), digitalizacija, antikorupcija, rodna ravnopravnost i zaštita životne sredine.
Sadržaj je dostupan u sledećim dokumentima:
1. Strateška vizija otvorene uprave u Žabljaku
2. Oblast digitalizacija:
Osmisliti i sprovesti detaljnu analizu stanja, potencijala i realnih potreba građana Žabljaka kada su u pitanju e-usluge na lokalnom nivou.
Standardizovati administrativne procedure i izraditi Vodič kroz administraciju i katalog usluga Opštine Žabljak.
Unaprijediti objavljivanje podataka sa lokalnog nivoa u formatima otvorenih podataka.
3. Oblast učešće građana:
Unaprijediti postupke kreiranja javnih politika i donošenja odluka na bazi dokaza.
4. Oblast rodna ravnopravnost:
Sprovesti rodnu analizu sredstava dodijeljenih za žensko preduzetništvo i za mlade u biznisu u opštini Žabljak i preporuke te analize usmjeriti na uvođenje rodno transformativnog pristupa, tj. integraciju rodnih problema u sve akspekte razvoja programa i politika na lokalnom nivou.
5. Oblast antikorupcija:
Uspostavljanje mehanizama za prijavu korupcije u lokalnoj zajednici i podizanje svijesti o “zviždačima”.
6. Oblast zaštita životne sredine:
Popis nelegalnih objekata na dijelu teritorije opštine Žabljak-Motički gaj.

Prateći fajlovi su zipovani u dokumentu

Dokument
Nazad