baner
/>

4. Obavještenje za zainteresovanu javnost

Na osnovu člana 24 stav 5 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18),  Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

Da je Nosiocu projekta - „MMIG COMMERCE” D.O.O. iz Žabljaka donijeto rješenje br. UP1-04-322/23-430/7 od 31.01.2024. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat funkcionisanja objekta u kome se obavlja održavanje i opravka motornih vozila (auto-servis), koji se nalazi na kat. parceli br. 3097/2 KO Žabljak I.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u predmetno rješenje i elaborat na web sajtu Opštine Žabljak www.zabljak.me

U sprovedenom postupku utvrđeno je da je predmetni Elaborat urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, da su navedenim Elaboratom procjenjeni mogući negativni uticaji tokom realizacije i funkcionisanja objekta, te u skladu sa njima definisane mjere zaštite životne sredine.

Rješenjem o davanju saglasnosti na elaborat utvrđena je obaveza nosiocu projekta da projekat realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja, kao i obaveza sprovođenja programa praćenja uticaja projekta na životnu sredinu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SEKRETAR,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sava Zeković