baner
/>

PROAKTIVNI PRISTUP INFORMACIJAMA ČLAN 12 ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Informacija kojoj je po zahtjevu pristup odobren
Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti
Javni registri i javne evidencije
Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise
Nacrti, predlozi i konačne tekstove strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje
Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom
Programi i planovi rada
Rješenja i druge pojedinačne akte koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica
Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima
Spisak javnih funkcionera i njihovih zarada