baner
/>

Opis poslova predsjednika Skupštine opštine

Predsjednik skupštine  predsjedava skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine,  predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa Predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine,  obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i Poslovnikom o radu.