baner
/>

Obavještenje za javnost - odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak
 
OBAVJEŠTAVA
   zainteresovanu javnost


Da je VHM DEVELOPMENT d.o.o. iz Nikšića kao nosilac projekta podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat:,,Izgradnja kondo hotela (4*)” na urbanističkoj parceli 230d, koju čini katastarska parcela broj 2718/12 KO Žabljak I, u zahvatu detaljnog urbanističkog plana ,,Žabljak“, opština Žabljak.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Trg durmitorskih ratnika 1, kancelarija broj 8, radnim danima od 11 do 13 časova i na web sajtu Opštine Žabljak.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak i u elektronskoj formi na e-mail: stanojkav@gmail.com je 29.07.2022. godine.

SEKRETAR,
Sava Zeković

DOKUMENTACIJU POGLEDAJTE U DOKUMENTU

Dokument
Nazad