baner
/>

2. Obavještenje za zainteresovanu javnost

Na osnovu člana 14 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

Da je za „MMIG COMMERCE” D.O.O. iz Žabljaka kao nosioca projekta donijeto rješenje br. UP1-04-322/23-302/2 od 13.09.2023. godine kojim je utvrđena potreba izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekat u kome se obavlja održavanje i opravka motornih vozila (auto-servis) koji se nalazi na kat. parceli br. 3097/2 KO Žabljak I .

„MMIG COMMERCE” D.O.O. kao nosiocu projekta rješenjem je naloženo da izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za navedeni projekat, najkasnije dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Shodno odredbama člana 17 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, nosilac projekta je dužan podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi izrade elaborata.

 SEKRETAR,

                                                                                Sava Zeković

Dokument
Nazad