baner
/>

Obavještenje za zainteresovanu javnost 3- - PPOV II faza

Na osnovu člana 24 stav 5 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18),  Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

Da je Opštini Žabljak kao nosiocu projekta donijeto rješenje br. UP1-04-322/23-355/8 od 27.02.2023. godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - II faza, Žabljak.

U sprovedenom postupku utvrđeno je da je predmetni Elaborat urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, da su navedenim Elaboratom procjenjeni mogući negativni uticaji tokom realizacije i funkcionisanja planiranog objekta, te u skladu sa njima definisane  mjere zaštite životne sredine.

Rješenjem o davanju saglasnosti na elaborat utvrđena je obaveza nosiocu projekta da projekat realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja, kao i sprovođenje programa praćenja uticaja projekta na životnu sredinu.

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SEKRETAR,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sava Zeković

Elaborat i rješenje su u dokumentu. Preuzmite ih i raspakujte.

Dokument
Nazad