baner
/>

Obavještenje za zainteresovanu javnost (3)


Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak


     OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost


 


da je Opština Žabljak kao nosilac projekta podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat:“Izgradnja deponije građevinskog otpada, pretovarne stanice za komunalni otpad i dodatne kade za odlaganje komunalnog otpada na djelovima katastarskih parcela broj 1800/1, 1603/1, 1603/16, 1803/18, 1816/1, 1816/28 KO Žabljak I, u zahvatu PUP-a Žabljak.”

Dokument
Nazad