baner
/>

OPŠTINSKE ODLUKE

OPŠTINSKE ODLUKE - USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA 1
Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Javorovača Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od požara za teritoriju opštine Žabljak Odluka o oslobađanju plaćanj poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište kojese koristi u poljoprivredne svrhe u 2016. godini Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o boravišnoj taksi opštine Žabljak Odluka o izmjenama i Odluke o naknadi za dokompletiranje urbanističkih parcela Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Žabljak Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2015. godinu Rješenje o imenovanju predsjednika i jednog člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak Odluka o budžetu opštine Žabljak za 2016. godinu Odluka o završnom računu budžeta opštine Žabljak za 2014. godinu Odluka o davanju na upravljanje i održavanje javnog vodovoda sa izvorišta "Jablan jezero" Odluka o davanju na upravljanje i održavanje javnog vodovoda sa izvorišta "Sopot i Smrčevo Brdo" Odluka o prenosu prava na građevinskom zemljištu na Kovačević Dragišu Odluka o prenosu prava na građevinskom zemljištu na Kovačević Stojana Odluka o prenosu prava na građevinskom zemljištu na Radulović Dejana Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Žabljak Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti Odlukao dopuni Odluke o naseljima na području opštine Žabljak Zaključak Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Žabljak za 2015. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Rješenje o razrješenju predsjednika i jednog člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak Program uređenja prostora za 2016.godinu Odluka o davanju saglasnosti na plan o rješavanju stambenih potreba Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Žabljak za 2016. godinu Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Žabljak za 2016. godinu Odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine Žabljak za 2016. godinu Odluka o nazivu ulica i trga na području opštine Žabljak Odluka o naseljima na području opštine Žabljak Odluka o izmjeni Odluke o Nagradi "17 Septembar" Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima) i načinu zbrinjavanja i kontrole njihovog r Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu Plan o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Žabljak za 2015 godinu Odluka o davanju saglasnosti na reprogram Duga Komunalno i vodovod Odluka o bratimljenju Opštine Žabljak (Crna Gora) i Opštine Vrnjačka Banja (Republika Srbija) Odluka o rešavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Žabljak Odluka o prestanku prava upravljanja i korišćenja na nepokretnosti Odluka o prestanku funkcije člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Odluka o dopunama odluke o postavljanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Žabljak Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije Borje 1 Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Tmajevci i Meždo Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Kovačka dolina II Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar Žabljak Odluka o prenosu prava na građevinskom zemljištu na Pašić Velimira Odluka o prenosu prava na građevinskom zemljištu na Ministarstvo prosvjete-Stambenu zgradu radnika prosvjete "Solidarno" iz Podgorice Odluka o prenosu prava na građevinskom zemljištu na Leković Miletu Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Glavnog administratora opštine Žabljak Odluka o davanju na upravljanje i održavanje javnog vodovoda sa izvorišta Jablan jezero Odluka o davanju na upravljanje i održavanje javnog vodovoda sa izvorišta Sopot i Smrčevo Brdo Odluka o izmjeni Odluke o Nagradi 17. septembar Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama Rešenje o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora Stručne službe Turističke organizacije Opštine Žabljak Odluka o dopunama Plana o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Žabljak za 2015 godinu Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade "17 Septembar" Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Odluka o dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Žabljak Odluka o prenosu prava na građevinskom zemljištu na Jovović Milana Odluka o davanju nepokretnosti u zakup putem javnog nadmetanja
OPŠTINSKE ODLUKE 2
Opštinske odluke 3
Opstinske odluke prečišćeni tekstovi