Radna tijela Skupštine

Skupština opštine Žabljak ima stalna i povremena radna tijela.


Stalna radna tijela su odbori i savjeti.


Odbor za Statut i propise


Odbor za Statut i propise ima predsjednika i četiri člana.
Članovi Odbora imenuju se, po pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.
Odbor za Statut i propise razmatra predloge propisa i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonom i drugim propisima; utvrđuje predlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština; razmatra akte o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih propisa i u ime Skupštine daje mišljenje, odnosno odgovore Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata Skupštine; predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti ili zakonitosti drugih propisa, kao i donošenje odluke ili drugog propisa u slučaju kada Skupština ili drugi nadležni organ opštine nije donio propis za izvršenje odredaba zakona; razmatra opšte akte javnih službi čiji je osnivač opština u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština; razmatra pitanje ostvarivanja sistema lokalne samouprave i učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave; razmatra izvještaj predsjednika opštine o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; uvtrđuje listu kandidata za izbor Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; razmatra predloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; utvrđuje prečišćeni tekst odluka i drugih opštih akata Skupštine po ovlašćenju Skupštine; stara se o jedinstvenoj pravno-tehničkoj obradi akata i vrši i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.  
U Odbor za Statut i propise, imenuju se:
1. Baranin Petar, predsjednik
2. Pajović Tomo, član
3. Ćurić Miloš, član
4. Karadžić Žarko, član
5. Tomčić Mirčeta, član
Odbor za izbor i imenovanja


Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana.
Odbor za izbor i imenovanja podnosi Skupštini predlog za izbor, imenovanja i razrešenja lica koja bira ili imenuje Skupština, osim predloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagači; podnosi predlog o davanju saglasnosti na imenovanje i razrešenje lica za koja saglasnost daje Skupština; predlaže akte kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i lokalnih funkcionera; donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima lokalnih funkcionera; sprovodi postupak za proglašenje počasnim građaninom opštine; vrši i druge poslove u skladu sa Statutom, drugim propisima i ovom odlukom.
U Odbor za izbor i imenovanja, imenuju se:
1. Pajović Tomo, predsjednik
2. Šljivančanin Ognjen, član
3. Potpara Milorad, član
4. Bulić Radule, član
5. Karadžić Žarko, član
Odbor za finansije, privredu i razvoj


Odbor za finansije, privredu i razvoj ima predsjednika i četiri člana.
Odbor za finansije, privredu i razvoj razmatra predlog odluke o budžetu, predlog završnog računa budžeta i akte o realizaciji budžeta, predloge odluka kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi-porezi, prirezi, takse i naknade; pitanja koja se odnose na zaduživanje, uzimanje zajmova i davanje garancija; razmatra planove i programe razvoja opštine i pitanja od značaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva; predloge za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju napokretnosti za potrebe lokalne samouprave; razmatra plan kapitalnih poboljšanja i višegodišnji investicioni plan i akte kojima se predlaže utvrđivanje investicione politike; razmatra izvještaj predsjednika opštine o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti i vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima.
U Odbor za finansije, privredu i razvoj, imenuju se:
1. Zarubica Milorad, predsjednik
2. Vojinović Žana, član
3. Potpara Milorad, član
4. Ćetković Milanko, član
5. Knežević Veselin, član


Odbor za planiranje i uredjenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost


Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambene djelatnost ima predsjednika i četiri člana.
Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambene djelatnost razmatra predloge odluka i drugih opštih akata i druga pitanja iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, prostorne i urbanističke planove i njihovo sprovođenje, razvojne programe u ovoj oblasti; pitanje uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta (srednjoročni i jednogodišnji program); pitanja koja se odnose na osnivanje, funkcionisanje i razvoj javnih službi i ostvarivanje javnog interesa u oblasti komunalnih djelatnosti; pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnih prostora; pitanja kojima se uređuju stambeni odnosi i razvojne programe u ovoj oblasti; stanje lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, prevoz putnika u lokalnom saobraćaju; zaštitu životne sredine; plan zaštite od požara i pitanje zaštite od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih događaja; razmatra izvještaj predsjednika opštine o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave u ovim oblastima i vrši druge poslove od značaja za razvoj i unapređenje ovih djelatnosti.
Članovi Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost, su:
1. Vukićević Veselin, predsjednik
2. Vojinović Boško, član
3. Jolović Tomaš, član
4. Ćetković Milanko, član
5. Stijepović Danko, član
Odbor za društvene djelatnosti


Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i četiri člana.
Odbor za društvene djelatnosti razmatra planove i programe iz oblasti kulture i sporta; pitanja koja se odnose na osnivanje, funkcionisanje i razvoj javnih službi u oblasti kulture, sporta i socijalne i dječje zaštite iz nadležnosti opštine i ostvarivanje javnog interesa u ovim oblastima; razmatra pitanje zaštite kulturnog nasljeđa na području opštine; pitanja koja se odnose na opšte obrazovnu, bibliotečku, izdavačku i arhivsku djelatnost; zapošljavanje; pitanja dodatnih oblika socijalne zaštite i pomoći za lica u stanju socijalne potrebe; društvene brige o djeci i omladini; informisanja lokalnog stanovništva; saradnja sa nevladinim organizacijama; razmatra izvještaj predsjednika opštine o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti;
Članovi Odbora za društvene djelatnosti, su:
1. Žugić Milutin, predsjednik
2. Anđelić Mitar, član
3. Karadžić Milosava, član
4. Damjanović Blagoje, član
5. Radojević Božidar, član
Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju


Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju ima predsjednika i četiri člana.
Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju razmatra pitanja međuopštinske saradnje; podnosi predlog Skupštini za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja i o osnivanju međuopštinske zajednice.
Članovi Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, su:
1. Minić Dijana, predsjednik
2. Grbović Milijana, član
3. Žugić Milutin, član
4. Šljivančanin Dobrica, član
5. Joksimović Veselin, član
Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova


Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika i šest članova.
Predsjednik i tri člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a tri člana iz reda stručnih, naučnih i kulturnih radnika.
Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova, pokreće postupak za davanje ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova, na osnovu podataka o neimenovanim naseljima, ulicama i trgovima i njihovih urbanističkih karakteristika koje dobija od organa lokalne uprave nadležnog za poslove planiranja i uređenja prostora i na osnovu inicijativa građana, mjesnih zajednica i drugih zainteresovanih subjekata; pribavlja mišljenje mjesne zajednice na čijem području se nalazi naselje, ulica, odnosno trg kojima se određuje naziv, a po potrebi i stručnih, naučnih i kulturnih institucija; predlaže Skupštini davanje ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova.


Članovi Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova, su:
1. Baranin Petar, predsjednik
2. Anđelić Mitar, član
3. Blagojević Milorad, član
4. Ostojić Mitar, član
5. Kasalica Miloš, član
6. Ćetković Milanko, član
7. Radojević Božidar, član
Savjet za zaštitu životne sredine
 
Savjet za zaštitu životne sredine ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik i dva člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a dva člana iz reda stručnih i naučnih radnika (ili NVO).
Savjet za zaštitu životne sredine razmatra predlog programa zaštite životne sredine i prati aktivnosti na realizaciji usvojenog programa; predlaže Skupštini mjere i daje predloge kojima se obezbeđuje što kvalitetnija zaštita životne sredine; informisanje javnosti o stanju zaštite životne sredine; ostvarivanje i drugih pitanja od značaja za zaštitu životne sredine.
Članovi Savjeta za zaštitu životne sredine, su:
1. Žugić Milutin, predsjednik
2. Čabarkapa Slavka, član
3. Šarović Vanja, član
4. Damjanović Blagoje, član
5. Joksimović Veselin, član.
Savjet za predstavke i pritužbe 


Savjet za predstavke i pritužbe ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik i dva člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a dva člana iz reda stručnih i naučnih radnika.
Savjet za predstavke i pritužbe razmatra predstavke i pritužbe građana upućene Skupštini ili ustupljene Skupštini od strane skupština drugih opština i Skupštine Republike, razmatra pojave na koje građani ukazuju u svojim predstavkama i pritužbama upućenim Skupštini i njenim organima, preduzima potrebne mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, podnosi Skupštini izvještaj i odgovarajuće predloge, razmatra izvještaj i informacije od organa lokalne uprave, odnosno drugog organa na čiji se rad odnosi predstavka i pritužba, o svom stavu i preduzetim mjerama obavještava podnosioca prestavke ili pritužbe najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema predstavke ili pritužbe.
Članovi Savjeta za predstavke i pritužbe, su:
1. Pajović Tomo, predsjednik
2. Tomčić Božo, član
3. Stijepović M. Olivera, član
4. Šljivančanin Dobrica, član
5. Karadžić Žarko, član
Savjet za invalidna i hendikepirana lica


Savjet za invalidna i hendikepirana lica ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik i dva člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, jedan član je starješina organa lokalne samouprave nadležnog za poslove socijalnog staranja,  a jedan član su predstavnici organizacija lica sa invaliditetom: slijepih, paraplegičara, gluvih i nagluvih, civilnih invalida rata i mladih sa hendikepom.
Savjet razmatra razmatra pitanja koja se odnose na stvaranje uslova za organizovano i kvalitetno zalaganje i preduzimanje aktivnosti za pomoć licima sa invaliditetom i podizanje standarda u kvalitetu njihovog života i rada, a naročito: na ostvarivanje prava sa invaliditetom utvrđenih zakonom i međunarodno prihvaćenim standardima; da se aktima Skupštine opštine obezbijede, odnosno da se ukupno poprave uslovi života za ova lica, a posebno u oblastima planiranja i uređenja prostora, komunalnim oblastima i društvenim djelatnostima; na iniciranje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava lica sa invaliditetom; informisanje javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama lica sa invaliditetom; ostvarivanje i drugih prava od značaja za status ovih lica.
Članovi Savjeta za invalidna i hendikepirana lica, su:
1. Vojinović Žana, predsjednik
2. Marić Desanka, član
3. Anđelić Novak, član
4. Vukićević Radmila, član
5. Dedejić Branislav, član
Savjet za prevenciju bolesti zavisnosti


Savjet za prevenciju bolesti zavisnosti ima predsjednika i dva člana.
Predsjednik i jedan član se imenuju iz reda odbornika u Skupštini, a jedan član iz reda stručnih i naučnih radnika.
Savjet za prevenciju bolesti zavisnosti razmatra predlog srednjoročnog i godišnjeg programa aktivnosti za prevenciju bolesti zavisnosti i njihovu realizaciju; sarađuje sa nadležnim organima i institucijama u cilju zajedničkog djelovanja na prevenciji i suzbijanju narkomanije-bolesti zavisnosti; razmatra i druga pitanja od značaja za suzbijanje ove bolesti zavisnosti.
Članovi Savjeta za prevenciju bolesti zavisnosti, su:
1. Vukićević Veselin, predsjednik
2. Radojević Božidar, član
3. Dr. Pašić Nataša, član
Povremena radna tijela


Komisije, kao povremena radna tijela, obrazuju se za izvršenje određenih poslova za potrebe Skupštine i njihov mandat prestaje izvršenjem posla, odnosno zadataka za koji su obrazovane.
Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se sastav, zadatci i rok za izvršenje zadatka.


COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED