Skupštinska služba

Skupštinska služba vrši slijedeće poslove:

  • poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Skupštine,
  • administrativno- tehničke poslove za radna tijela,
  • administrativno- tehničke poslove za potrebe kluba odbornika u vezi sa obavljanjem odborničke funkcije,
  • poslove protokola za potrebe Skupštine,
  • pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbiornika i radnih tijela,
  • izrađuje tekstove usvojenih akata (odluke, preporuke, zaključci...) i priprema ih za njihovu objavu u Službenom listu CG- opštinskui propisi,
  • priprema, sređuje i čuva propise I druge akte koje donosi Skupština,
  • vrši i druge stručne i administrativno tehničke poslove po zahtjevu Skupštine i Predsjednika Skupštine.COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED