Opis posla kancelarije

Kancelarija za prevenciju narkomanije je,  kao sastavni  dio Sekretarijata za privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti počela sa radom 01.06.2007. godine. Formirana je na osnovu preporuka Skupštine opštine, a sistematizacija je urađena Odlukom  o dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ( „Sl.list RCG – opštinski propisi“, br.22/07).
Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ( „ Sl.list RCG- opštinski propisi“, br. 3/11.), Kancelarija od 01.04.2011.godine funkcioniše kao sastavni dio Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti. 
Program aktivnosti se zasniva na univerzalnim principima unapređenja zdravlja, razvijanja bezbjednosne kulture mladih i aktivnostima u okviru različitih nivoa prevencije: unapređenje zdravlja i primarna prevencija( aktivnosti za djecu i omladinu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, aktivnosti za roditelje i šire slojeve stanovništva, aktivnosti na promociji rada Kancelarije i ciljeva preventivne intervencije), sekundarna i tercijalna prevencija ( u saradnji sa kvalifikovanim subjektima i institucijama).
Primarni cilj Kancelarije je , da kroz raznovrsne i naučno utemeljene oblike djelovanja, razvija bezbjednosnu kulturu mladih, tako što mlade ljude, uz roditelje, nastavnike i druge subjekte, motiviše da postanu osnovni i najvažniji akter zaštite sopstvene bezbjednosti. Kancelarija pruža mogućnost mladim ljudima da razvijaju svijest o tome da nijesu objekat koga će neko drugi štititi. Svojim aktivnostima, Kancelarija je ciljnu grupu stavila u poziciju da  svojim znanjem prepoznaju, preventivno djeluju i spriječe sve pojave i ponašanja koja ih mogu ugroziti, što i jeste suština primarno – preventivnog djelovanja i bezbjednosne kulture. Kroz primarno – preventivne intervencije korisnicima istih je omogućeno da se bolje upoznaju sa problemima i ponašanjima koja mogu ugroziti njihovo zdravlje i dovesti do narušavanja pozitivne porodične, a samim tim i društvene „ klime“. Djelovanje Kancelarije ,nije i ne smije biti podložno političkim, nacionalnim, vjerskim ili bilo kojim drugim pritiscima.
Metod rada je višeslojan, što podrazumijeva različite forme predavanja i aktivnosti: individualni i grupni rad, radioničarski rad, tribine,seminare, izlete i sl.Kancelarija je otvorena i dostupna svim građanima u smislu pružanja informacija, savjeta, razmjene iskustava i sl. Volonteri Kancelarije  su glavni akteri preventivnih sadržaja i aktivnosti. Svojim interesovanjima, radom i idejama doprinijeli su kvantitativnim i kvalitativnim karakteristikama rada Kancelarije.U dosadašnjem radu smo ostvarili saradnju sa brojnim subjektima i institucijama, a u aktivnostima koje imaju svakodnevni karakter posebno ističemo saradnju sa Centrom za socijalni rad –Žabljak ,OŠ “ Dušan Obradović” i SMŠ”17 septembar” – Žabljak. Način praćenja i procjena uspješnosti primarno- preventivnih intervencija se vrši preko sledećih indikatora :broj učesnika – korisnika primarno- preventivnog programa, njihovih stavova, nivoa informisanosti i izvještaja, stavova roditelja i nastavnika prema programu, novih preventivnih inicijativa i medijskog praćenja.

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED