Opis poslova administratora

Glavni administrator koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.


Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine.

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED