Komunalna policaija OPIS POSLOVA

-OPIS POSLOVA- 


Zakonom o Komunalnoj policiji uređuju se poslovi i ovlašćenja komunalne policije, organizacija i druga pitanja od značaja za rad komunalne policije. Poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove ili poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili povjereni na osnovu zakona.


U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, komunalna policija je, u skladu sa ovim zakonom, ovlašćena da:
- daje upozorenja
- izdaje usmena naređenja
- utvrđuje identitet
- liši slobode učinioca prekršaja ili drugog kažnjivog djela
- zaustavi i privremeno isključi vozilo iz saobraćaja
- pregleda predmete
- privremeno oduzima predmete
- primjeni video nadzor
- upotrebi fizičku snagu, palicu i sredstva za vezivanje.


Komunalna policija može izdati prekršajni nalog, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu i, kad utvrdi da nije nadležna za postupanje, obavijestiti drugi nadležni organ radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.
Komunalna policija u vršenju poslova iz svoje nadležnosti sarađuje sa građanima, postupanjem po prijavama, zahtjevima i predlozima u vezi sa komunalnim redom.
Subjekt komunalnog nadzora dužan je da omogući nesmetano vršenje poslova i primjenu ovlašćenja iz nadležnosti komunalne policije, daje obavještenja i stavlja komunalnoj policiji na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje komunalnog nadzora.
Komunalna policija vršenjem komunalnog nadzora obezbjeđuje komunalni red u oblastima: snabdijevanja vodom; prečišćavanja otpadnih voda; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; snabdijevanja toplotom; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje,održavanja i korišćenja deponija; uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima; izgradnje, održavanja i korišćenja mostova, javnih objekata i regulacije i održavanja riječnih korita; postavljanja privremenih, pomoćnih i montažnih objekata privremenog karaktera; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola opštine; kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave u skladu sa zakonom.


COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED