Drugi poslovi kancelarije

UVJERENJE O PRIHODIMA ČLANOVA DOMAĆINSTVA


U Kancelariji se od 01.04.2011.godine  može dobiti  Uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,na osnovu čl.165. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“,br.60/03).
Uvjerenje se izdaje na zahtjev studenta – učenika, a služi za regulisanje stanovanja u studentskim/đačkim domovima i za regulisanje studentskih kredita.


STUDENTSKE STIPENDIJE
U Kancelariji se od 01.04.2011.godine  obavljaju poslovi koji se tiču studentskih stipendija - Opštinska odluka o stipendiranju studenata ( „Sl.list CG – opštinski propisi“br.: 1/08 i 39/09).Opština  Žabljak svake godine u mjesecu novembru raspisuje konkurs za dodjelu studentskih stipendija.Pravo na stipendiju imaju studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Opštine Žabljak, najmanje dvije godine prije raspisivanja konkursa za dodjelu stipendija i čiji je prosjek ocjena minimum 8 (osam).Studenti prve godine fakulteta ostvaruju  pravo na stipendiju samo  ako su nosioci diplome „Luča I“ ili „Luča II“. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. 
Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže sledeća dokumenta:
-Potvrdu o redovnom upisu godine studija na određenom fakultetu-akademiji ili     postdiplomskim  studijama,
-Potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni,odnosno potvrdu o uspjehu u srednjoj školi za studente prve godine(Luča I ili Luča II – ovjerena kopija),
-Potvrdu o prebivalištu i
-Izjavu da nije u radnom  odnosu.
AKTIVNOSTI SA DJECOM SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA


U Kancelariji se od 01.04.2011.godine („Sl.list CG – opštinski  propisi“, br.:3/11),u saradnji sa NVO „NOVA NADA“ sa Žabljaka  organizuju aktivnosti namijenjene djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, koje za opšti cilj   imaju osnaživanje i bogaćenje procesa socijalizacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Konkretni ciljevi naših aktivnosti su razvijanje očuvanih sposobnosti djeteta i njegovo osamostaljivanje, priprema djece sa lakšim razvojnim smetnjama za uključivanje u inkluziju, vaspitno – obrazovni rad sa djecom, edukacija roditelja i psiho – socijalna podrška za roditelje, kao i promocija dječjih prava. Direktne ciljne grupe su djeca i mladi sa smetnjama u razvoju ( osnov – Rješenje Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama), djeca predškolskog uzrasta koja imaju problem logopedske prirode i djeca koja imaju poteškoće u savladavanju nastavnog gradiva i narušene međuvršnjačke komunikacije (osnov – preporuka pedijatra i vaspitača, inicijativa roditelja i djeca čiji su roditelji korisnici MOP-a).Indirektna ciljna grupa je porodica koju želimo osnažiti za samozastupanje kroz obezbjeđivanje informacija i podrške od strane nadležnih službi, kao i šira lokalna zajednica kojoj želimo približiti problem direktne ciljne grupe, kako bi se ista prilagodila njihovim mogućnostima i interesovanjima.Aktivnosti se realizuju  kroz angažman tročlanog stručnog tima (defektolog/logoped, psiholog i sociolog)dva puta sedmično ( subota i nedjelja). Svakom djetetu je obezbijeđen rad “individualnog” tipa, kao i grupne aktivnosti .Sredstva za pomenute aktivnosti obezbjeđuje NVO “NOVA NADA” sa Žabljaka, aplicirajući kod  Ministarstva finansija - Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
 Do sada su realizovani sledeći projekti:
1.“NASTAVIMO – ZAJEDNO SMO JAČI“ (februar – jun 2012.godine), uključeno sedmoro djece;
2.“TIMSKIM RADOM DO SNOVA“(februar – jun 2013.godine), uključeno jedanaestoro djece;
3.“NASTAVIMO TIMSIM RADOM DO CILJA“(februar – jun 2014.godine),uključeno desetoro djece i 
4.“MI SMO SA VAMA DA ISPUNITE SAN“(februar – jun 2015.godine),uključeno devetoro djece.
Preko ovih projekata obezbijeđen je i didaktički materijal, koji je prilagođen potrebama i zahtjevima djece.Pored sredstava koje je obezbijedila NVO “NOVA NADA”, na četvrtom projektu  smo imali i finansijsku podršku od strane NU “NAŠA INICIJATIVA” iz Podgorice.

5. “DA RASTEMO ZAJEDNO”(oktobar 2015.-januar 2016.godina), za koji je NVO “NOVA NADA” finansijska sredstva obezbijedila  od Opštine Žabljak, aplicirajući na opštinski konkurs za raspodjelu sredstava NVO sektoru za 2015 godinu. Projektne aktivnosti  su podrazumijevale  angažman defektologa/logopeda i sociologa za jedanaestoro djece. 
6. “U SUSRET SREĆNIJEM DJETINJSTVU” *februar – jun 2016. godine),za čiju realizaciju je ,NVO “NOVA NADA” obezbijedila sredstva apliciraju kod Ministarstva finansija - Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.Stručni tim,dva logopeda, psiholog i sociolog su  u februaru,martu,aprilu i maju/junu 2016.godine  (subotom i nedjelljom) radili sa  sedamnaestoro   djece.

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED