RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE - ANTIKORUPCIJA

Crna Gora
OPŠTINA ŽABLJAK
Presdjednik
Broj: 031/14-01-1373
Žabljak, 07.10.2014. godine


Na osnovu člana 65 stav 1 tačka 22 Statuta opštine Žabljak („Sl.list RCG – opštinski propisi“, br. 9/05 i 23/07 i „Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 3/11 i 6/11), Predsjednik opštine Žabljak donosi


RJEŠENJE
o formiranju radne grupe


Formira se radna grupa za praćenje realizacije mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za borbu protiv korupcije u opštini Žabljak za 2014. godinu, u sastavu:


1. Nikola Dubljević – Službenik opštine Žabljak, koordinator radne grupe;
2. Milorad Zarubica – Odbornik Skupštine opštine, član
3. Milanko Ćetković – Odbornik Skupštine opštine, član
4. Tomo Pajović – Direktor NP „Durmitor“, član
5. Radenko Radulović – Direktor Doo „Komunalno i vodovod“ Žabljak, član
6. Sreten Lazarević – Predstavnik NVO, član
7. Obrad Pješivac – Predstavnik medija, član
8. Zoran Vojinović – Profesor OŠ „Dušan Obradović“ Žabljak, član
9. Duško Pejović – Komandir policijske stanice – Ispostava Žabljak, član
                                               Obrazloženje
Skupština opštine Žabljak je na sjednici održanoj 10.07.2014. godine usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije u opštini Žabljak za 2014. godinu. Akcioni plan se zasniva na ciljevima utvrđenim Strategijom za borbu protiv korupcije i organizovani kriminal za period 2010 – 2014. godina i Inoviranim planom za sprovođenje Strategije iz 2011. godine.  Pomenutim dokumentom utvrđene su mjere, aktivnosti, nosioci aktvinosti, rokovi i indikatori realizacije istih. Jedna od aktivnosti utvrđenih planom jeste formiranje tima za praćenje realizacije pomenutih mjera i aktivnosti. 
Zadatak ove radne grupe je da izvještava javnost o realizaciji mjera i aktvinosti utvrđenih Akcionim planom, podnosi izvještaj Skupštini opštine Žabljak o realizciji  mjera i aktvinosti, kao i da odlučuje o dodjeli godišnje nagrade na način kako je predviđeno planom.   PREDSJEDNIK
Veselin Vukićević


COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED