AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI ŽABLJAK za 2014. godinu

UVODNI DIO
U izradi  Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Opštine Žabljak za 2014. godinu, pošlo se od strateških ciljeva utvrđenih Strategijom za borbu protiv korupcije i organizovani kriminal za period 2010 – 2014 i Inoviranim akcionim planom za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala (jul 2011. godine), kao i od mjera i aktivnosti koje su za lokalnu samoupravu utvrđene Modelom usklađenog akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013-2014).
U definisanju mjera i aktivnosti, takođe uzeti su u obzir i novi propisi koji imaju za cilj eliminisanje i sprječavanje korupcije na državnom i lokalnom nivou, kao što su: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o unapređivanju poslovnog ambijenta,  Zakon o slobodnom pristupu informacijama i dr, kao i niz strateških i drugih dokumenata koji imaju za cilj jačanje lokalne samouprave i izgradnju njenih kapaciteta, kao i onih kojima se utvrđuju standardi javne etike koje treba da ispuni lokalna samouprava u ostvarivanju postavljenih reformskih ciljeva da bi postala „dobra lokalna samouprava”.
Akcionim planom za borbu protiv korupcije u opštini Žabljak za 2014. godinu, u okviru svakog od sljedećih strateških ciljeva, utvrđene su mjere (39 mjera) i aktivnosti (99 aktivnosti), nosioci aktivnosti, rokovi za realizaciju i indikatori postignutih rezultata.  
Strateški ciljevi u okviru kojih se utvrđuju mjere i aktivnosti Akcionim planom za borbu protiv korupcije u opštini Žabljak za 2014. godinu su:
1. Povećan stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne samouprave
2. Poboljšana transparentnost u procesu planiranja, donošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanje principa participativnosti
3. Pojačana unutrašnja i spoljašnja kontrola rada lokalne samouprave
4. Jačanje integriteta jedinica lokalne samouprave i primijena etički standardi u lokalnoj samoupravi 
5. Stvaranje uslova i podsticanje civilnog i privatnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou
6. Monitoring akcionog plana za borbu protiv korupcije.


Svakako da napori državnih organa, organa lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji djeluju na ovom planu ne mogu dati željene rezultate u suzbijanju i eliminisanju korupcije u lokalnoj samoupravi ukoliko građani i svi subjekti u lokalnoj zajednici  nijesu uključeni ili ne podržavaju njihove napore u realizaciji utvrđenih antikorupcijskih mjera i aktivnosti. Stoga je  Akcioni plan  ovom pitanju dat puni značaj  na način što su, u okviru definisanih konkretnih antikorupcijskih mjera i aktivnosti nadležnih organa Opštine dužni da u njihovoj realizaciji uključe civilni sektor, nevladine organizacije i privatni sektor, kao i sve druge zainteresovane grupe i organizacije u lokalnoj zajednici, kako bi se stvorio povoljni ambijent i uslovi za organizacione promjene i izgradnju nove kulture rada i ponašanja u lokalnoj samoupravi.
Za sprovođenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Žabljak  odgovorni su svi organi u lokalnoj samoupravi, a posebno oni organi u čijem djelokrugu rada su utvrđene obaveze i odgovornost za implementiranje reformskih i antikoruptivnih zakonskih propisa i za ostvarivanje ključnih principa na kojima se zasniva sistem lokalne samouprave, transparentnost rada, učešće građana u procesu donošenja odluka i utvrđivanju lokalnih javnih politika i drugih.
Ključno tijelo za praćenje i implementaciju , izvještavanje i evaluaciju lokalnog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Žabljak  je Tim  za praćenje i  implementaciju Akcionog plana borbe protiv korupcije u lokalnoj samoupravi  koji će formirati Predsjednik opštine. Ovo tijelo dužno je  da prati implementaciju i realizaciju mjera i  aktivnosti u utvrđenim rokovima  i izvještava Predsjednika opštine , Skupštinu kao i nadležno radno  tijelo - Komisiju koju je formirao ministar unutrašnjih poslova za praćenje realizacije mjera i aktivnosti iz Akcionog plana jedinica  lokalne samouprave.      
Finansijska sredstva potrebna za realizaciju ovog Akcionog plana za borbu protiv korupcije, biće obezbijeđena iz budžeta Opštine u zavisnosti od konkretnih aktivnosti predviđenih ovim dokumentom.
                                                                                                                                           RADNA GRUPA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
                                                                                                                                                             U LOKALNOJ SAMOUPRAVI 


KOMPLETAN DOKUMEN AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI ŽABLJAK ZA 2014. GODINU MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU
COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED