AGROBIZNIS CENTAR - LIČNA KARTA ŽABLJAČKOG AGRARA

                                                                      LIČNA KARTA ŽABLJAČKOG AGRARA
Na ovom području zastupljena je planinska poljoprivreda,integralna proizvodnja sa 90% alternativne i 10% kon-
vencionalne proizvodnje.Ekstenzivno stočarstvo je prisutno sa 90%,intenzivnop ratarstvo 70% čime se dolazi 
do zaključka da se radi o ekološkoj poljoprivredi i organskoj proizvodnji zdravstveno bezbjedne hrane.
TIP SELA;Raštrkana sa manje od 100 stanovnika.Prosječna nadmorska visina sela je 1400m.Njazastupljenija kon-
Centracija poljoprivrede je u Komarskopošćenskom kraju u selima;Virak,Javorje,Pašina voda,Kovčica,Motički gaj,
Pošćenski kraj,zatim Novakovići,Junča do,Pitomine,Njegovuđa,M.C.Gora,Vrela,Gomile.Na selu živi oko 2000
Stanovnika ili 60% u 26 naselja.
POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA čine 620 jedinica od čega 460 u stočarstvu a 160 u ratarstvu.Radna snaga je 606
Poljoprivrednika.Od aktivnog stanovništva po zanimanjima u poljoprivredi je 412 ili 55%.
Broj poljoprivrednika na gazdinstvu je 1.5 a broj radnoaktivnih 1.2.Prosječna starost nosioca poljoprivrednog ga-
Zdinstva je 57 godina a ostalih radnoangažovanih lica porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je 44 godine.
POLJOPRIVREDNA PREDUZEĆA bivši“JEZERACOOP“a sada vlasništvo kompanije HM DURMITOR.Mješovita farma
Ovčarsko govedarska,raspolaže sa 1000 grla ovaca rase Jezeropivske pramenke i sa maksimalnim kapacitetom
1500 ha zemljišta,1500 priplodnih ovaca i 150 muznih krava.
POLJOPRIVREDNE ZADRUGE;u Opštini postoje 2 zadruge sa 30 kooperanata,a to su;DURMITOR,i DOBRIDO.
Od ukupno 623 poljoprivredna gazdinstva najviše ih je zastupljeno 108 u kategoriji od 1-2 ha,
pa zatim 92 gazdinstva u kategoriji 2-3ha i 55 gazdinstava od 5-6 ha.
PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA PREMA SJEDIŠTU GAZDINSTVA PREMA KORIŠTENOM ZEMLJIŠTU
-ukupno raspoloživo zemljište za 623 gazdinstva je 9610 ha
-ukupno poljoprivredno zemljište za 615 gazdinstva je 63 ha
-korištene oranice za 38 gazdinstava je 57 ha
-korištene okućnice za bašte za 221 gazdinstva je 6 ha
-višegodišnje livade i pašnjaci za 610 gazdinstava je 7416 ha
PORODIČNO POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA PREMA POVRŠINI KORIŠĆENJA OBRADIVOG ZEMLJIŠTA
-oranice za 38 gazdinstava su 57 ha
-žito za zrno 24 gazdinstva je 27 ha
-za krompir za 20 gazdinstav je 29 ha
PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA PREMA POVRŠINI OKUĆNICE ILI BAŠTE
-okućnica ili bašta za 221 gazdinstvo je 6.6 ha
-povrća za    165 gazdinstava je 2.7 ha
-krompira za 188 gazdinstava je 3.9 ha
PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA PREMA BROJU USLOVNIH GRLA I VRSTA STOKE
-uslovnih grla za 467 gazdinstava je 2299 uslovnih grla
-goveda za 442 gazdinstva je 1990 ukupno 1025 muznih krava
-ovce  za 95 gazdinstava je 6027 ukupno 3170 priplodnih
-koze za 30 gazdinstava je 133 ukupno 69
-svinje za 64 gazdinstva je 160
-živine za 217 gazdinstava je 2566
-konji za 50 gazdinstava je 86
PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA SA GOVEDIMA PREMA VELIČINI RAZREDA STADA
 Za  623 gazdinstva   1-2 grla 3-9  grla   10-19 grla
        181 grlo   155  gazdinstava 248 gazdinstava   36 gazdinstava
PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA SA OVCAMA PREMA VELIČINI RAZREDA STADA
Za 528 grla  1-9 grla  10-19 grla 20-49 grla   50-99 100-199  200-499
za  623 gazdi  10  gazdin 17 gazdin     29  gazdin  17 gazdin   15 gazdin  7 grlaPORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA SA KOZAMA PREMA VELIČINI RAZREDA
Bez koza 528 grl  1-2 grla 3-9 grla  10-19 grla  20-49
Za   623  gazd  14 gazdin 11 gazdin  4 gazdinstva  1 gazdinstvo
-prosečno ukupno raspoloživo zemljište po gazdinstvu je 15 ha
-prosječno ukupno poljoprivredno zemljište po gazdinstvu je 9 ha
-prosječno korišćene oranice po gazdinstvu su 1.5 ha
-prosječno korišćene okućnice ili bašte po gazdinstvu 0.02 ha
-prosječno uslovnih grla po gazdinstvu je 4.92 ha
-prosječan broj govedi na gazdinstvu je 4.50 ili krava 2.3
-prosječan broj ovaca na gazdinstvu je 63 muzne 33
-prosječan broj svinja na gazdinstvu je 2.5
-prosječan broj živine je 11.8
------------------------------------------------------------------------------------
Ovaca 3000 grla,govedi 1500,konja 100 grla,živine 600,košnica 80
-Prosječno uslovnih grla po gazdinstvu je 4.9 ha a u C.Gori 3.6
-Prosječno broj goveda na gazdinstvu je 4.5 ha ili krava 2.3
-Prosječno broj ovaca na gazdinstvu je 63 grla ili muzne 33 grla
-Prosječan broj koza na gazdinstvu je 4 grla ili muzne 2.3 grla
-Prosječan broj živine je 11.8
Najviše goveda je u kategoriji 3-9 grla njih 250 gazdinstava1-2 grla(155) gazdinstva,najviše ovaca je u kategoriji 
20-50 grla njih 30(50-99)-17 gazdinstava.Prosječna proizvodnja mlijeka po kravi je 3000 lit.ili 2500 lit.
Prosječna proizvodnja mlijeka po ovci je 100 lit ili 60 lit.Prosječna proizvodnja mesa po kravi je oko 250 kg.
Prosječna proizvodnja mesa po ovci je oko 35 kg.
Maksimalni kapaciteti  Žabljačke opštine u uzgoju goveda su 5000 grla a kodovaca 25000 grla.
Ukupan broj uslovnih grla goveda je 1000 grla i 300 ovaca što ukupno iznosi 1300 grla.
-Broj fizičkih grla goveda 241 ovaca 483 na 100 poljoprivrednih gazdinstava
-broj fizičkih grla goveda 28 ovaca 85   na 100 stanovnika
-broj fiziočkih grla goveda  6  ovaca 13 na 100 ha poljoprivrednih površina
-broj fizičkih grla  goveda 23  ovaca 46  na 100 ha obradive površine
-broj fizičkih grla goveda  9  ovaca  19  na 100 ha pašnjaka
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Broj fizičkih grla goveda  2.41  ovaca  4.83 po poljoprivrednom gazdinstvu
-broj fizičkih grla goveda  0.42  ovaca  0.84 po stanovniku
-broj fizičkih grla goveda  14 ovaca  7 po ha poljoprivredne površine
-broj fizičkih grla goveda  4.33  ovaca  2.16 po ha obradive površine
-broj fizičkih grla goveda  10.47 ovaca  5.23 po ha pašnjaka
-broj uslovnih grla goveda  161 ovaca  48 na 100 poljoprivrednih gazdinstava
-broj uslovnih grla goveda  28 ovaca  8.57 na 100 stanovnika
-broj uslovnih grla goveda  4.65 ovaca 1.39 na 100 ha poljoprivrednih površina
-broj uslovnih grla goveda  15  ovaca 4.61 na 100 ha obradive površine
-broj uslovnih grla goveda  6.36 ovaca 1.91 na 100 ha pašnjaka
Stanovnika u opštini Žabljak 3569,gustina naseljenosti 602 stanovnika po 1 km2,domaćinstava 1273,naseljenih mjesta sela 26,
u gradskom naselju 1723,(48%) u seoskom području 1846(51%),učešće poljoprivrednog u ukupn-
om stanovništvu opštine;aktivno stanovništvo koje obavlja zanimanje prema djelatnosti od ukupnog broja 1326
 u poljoprivredi je 412 što je 55%,radna snaga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu je 606 ukupan broj
poljoprivrednih gazdinstava je 620.
Površina opštine 445 km ili 44830 ha 3% C.Gore,5% sjevernog dijela.Površina poljoprivrednog zemljišta 55%,220
Km i 21483ha,pašnjaci 85%ILI 95km.
Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta 5% čini obradivo 63km 6516,zasijana površina oranice i bašte 205 ha,raži 15ha,
 ječam 26ha,ovas6ha,heljda1R ha,povrtno bilje-krompir 110 ha ukupan prinos 824 po ha 8.2t.
-pašnjaci 14967 ha prinos tona 5737 po ha 0.38,....livade 6311 ha prinos tona 5084 po ha 0.81
-UKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠTA 445km
-POLJOPRIVREDNA POVRŠINA 21970 ha
-OBRADIVA POVRŠINA  6235 ha                                           GOVEDA 1490,KRAVE I STEONE JUNICE 890
-OD TOGA ORANICE I BAŠTE 465                                         OVCE  3280 OVCE ZA PRIPLOD 3070
-LIVADE 5788                                                                          KONJI 86  KOBILE ŽREBAD  48
-PAŠNJACI 15717                                                                    ŽIVINA 600  KOŠNICE 70
-POVRŠINA ŠUMA 13643
-UKUPAN BROJ PORODIČNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA 620
-KORIŠĆENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE PORODIČNIH POLJOPRIVREDEDNIH GAZDINSTAVA 7500
-EKONOMSKA VELIČINA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA 1867398
-RADNA SNAGA NA PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU 606.
Prosječno ukupno raspoloživo poljoprivredno zemljište čisto po gazdinstvu 15 ha.Prosječno ukupno poljoprivre-
Dno zemljište 9 ha.Prosječno korišćene oranice 1.5ha.Prosječno korišćene oranice ili bašte 0.02ha.
Od ukupno 620 poljoprivrednih gazdinstava najviše ih je u kategoriji 5-7 ha.
Prosječan prinos pašnjaka je oko 1100 kg a livade 2200 kg.po ha.Prosječan prinos merkantilnog krompira 18-25t
A sjemenskog od 12-19t.Prosječan prinos ječma oko 2500kg,raži oko 3000kg,i ovsa oko 2000kg.
Prosječna potrošnja sijena po kravi je oko 2700kg,a po ovci je 350 kg.Prosječna potrošnja vode po gazdinstvu je
Oko 300 lit po ovci 10 po govečetu 50 lit.Kapacitet normativ na planinskim pašnjacima;goveda 0.5ha ovaca 2 po ha na 
planinskim livadama goveda 1.5 i ovce 6 po ha.Stanovnika na ha poljoprivredne površine 11 na 100 ha 1.1.
Bonitet zemljišta slab uglavnom se radi o 4 kategoriji zemljišta pa do 8 klase.
Ostvarilo pravo za premije u govedarstvu za krave
Više od 4 krave =102                                       u ovčarstvu ovce više od 40=48                  za katune=55
-od 4-5 krava=56 poljoprivrednika                        -od 30-50 ovaca=21                             za bikove 10
-od 5-10 krava=45 poljoprivrednika                     -od 50-70 ovaca=7                                za pstuve 10           
-od10-15 krava=1 poljoprivrednik                        -od 70-100 ovaca=11                            za tov junadi=0
-od 15-20krava=1 poljoprivrednik                        -od 100-150 ovaca=8
-od15-20=3 poljoprivrednika                                 -preko 150=1  
-preko 20 krava=0
Prema standardima EU ROBNI proizvođač u govedarstvu je preko 10 u ovčarstvu preko 100,Tako da prema tim
Parametrima u Žabljaku imamo 10 robnih farmera u ovčarstvu i 10 robnih farmera u govedarstvu.
Dok su prema tim istim parametrima komercijalni proizvođači oni koji imaju preko 5 krava i preko 50 ovaca a
Takvih je u Žabljaku 50 u ovčarstvu i 100 u govedarstvu.
U biljnoj proizvodnji ostvarilo pravo na premije 10,krompir=6,žito=6,vještačke trave=3.
Na osnovu statističkih pokazatelja-parametara a prema metodologiji SPOR i AGREu obračunati su bilansi i izrađene 
orjentacione kalkulacije za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju na Žabljaku a koji će poslužiti za 
Jasnije određivanje društvenog proizvoda i bruto društvenog proizvoda od poljoprivrede..
                        
 
-
    VRIJEDNOST FINALNE BRUTO PROIZVODNJE NA ŽABLJAKU
              MLEČNA PROIZVODNJA
-proizvodnja ovčijeg mlijeka 3000 grla x 50 lit=150000 lit
-proizvodnja ovčijeg skorupa 150000 lit:20 LIT=7500 kg
-proizvodnja ovčijeg sira  142500 lit x 8%=11400 kg
-proizvodnja kravljeg mlijeka 1000 grla x 2000 lit=2000000 lit
-proizvodnja kravljeg skorupa 2000000:2(50%)lit=1000000:20za 1 kg=50000kg.
-proizvodnja kravljeg sira 2000000:2=1000000:12 za 1 kg.=83333 kg.
UKUPNA VRIJEDNOST MLIJEČNE PROIZVODNJE
Ovčiji skorup Ovčiji sir Kravlji skorup Kravlji sir
Procijenjeni obim moguće proizvodnje   7500  11400  50000 83333
Cijena po kg. u maloprodaji   20 e     6    14  4
Rabat u trgovini   20%    20%    20%  20%
Mogući prihod   120000 54720  560000 266665
UKUPNO 1001385 eur
             MESNA PROIZVODNJA
-proizvodnja junećeg mesa 300 grla x 300 x 1.8 e=162000 e
-proizvodnja starijih krava  300  grla x 420 x 1.00 e=126000 e
-prodaja jagnjadi      2500 grla x 40 x 2.4 =240000
-prodaja starijih ovaca 300 grla x 57 x 1.40=23940
REKAPITULACIJA PROIZVODNJE MESA
Juneće meso  90000 kg. 162000
Kravlje meso 126000 kg. 126000
Jagnjeće meso 100000 kg. 240000
Ovčije meso 17100 kg. 23940
Ukupna vrijednost 551940
UKUPNO STOČNA PROIZVODNJA ;MLEČNI I MESNI PROIZVODI  1001385 + 551940 =1553325 EUR 
BILJNA PROIZVODNJA
-proizvodnja ječma požnjev.površ. 20 ha x 1500 kg=30000 eur
-proizvodnja raži požnjev.površ. 10 ha x 2000 kg=20000 eur
-proizvodnja krompira požnjev.površ.120ha x 20000kg=2400000kgx0.50=1200000 eur
-proizvodnja kupusa požnjev.površ.5 hax8000kg=40000 x 0.20 = 8000 eur
                                                                                  UKUPNO  1258000 EUR
STOČNA 1553325 + BILJNA 1258000 =2811325 EUR ako ovaj broj podijelimo sa 2000 koliko je aktivnog poljoprivr
Stanovnmištva onda dobivamo 1405 eur po glavi stanovnika.
PROIJENJENA VRIJEDNOST POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA(prosječna)
-pašnjaci 15000hax10000m=150000000x1e=150000000eur
- livade 6500 ha x 10000 m2=65000000x3e=195000000 eur  ukupno  345000000 eura
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 21500X10000=215000000X2=430000000EUR.
VRIJEDNOST POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA ŠTALA 3000 ovaca:63prosječno ovac=47 štala
                                                                                         1500 govedi:4=375 ukupno 422
63 ovce x 1.3m2=80M2x47 štala=3760x300=1128000
2.5 kravax5.5=13.75x375=5156x375=1933500       UKUPNO  3061500 EURa
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA ŽABLJAKU IZRAŽENA KROZ NOVČANU 
VRIJEDNOST(prosječnu, izraženu prema metodologioji obračuna  SPORa-svjetske poljoprivredne organizacije i AGREu)
-MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 1.001.385
-MESO I MESNI PROIZVODI   551.940 EURa
-ŽITARICE I POVRĆE  1.320.000 EUR                   UKUPNA VRIJEDNOST  2.873.325 EURa 
-POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 430.000.000
-POLJOPRIVREDNI OBJEKTI(ŠTALE) 16.596.750      UKUPNA VREDNOST 446.596.750 EURa
EKONOMSKA VELIČINA GAZDINSTVA prema ststističkim podacima MONSTAta za ŽABLJAK
su 1.867.398 eur:623 gazdinstva= 2997 eur po gazdinstvu.
Površina livada je 6500 ha kad taj broj podijelimo sa prosječnim brojem stanovnika 3500 u Žabljaku dobićemo
6500:3500=1.85ha obradive površine po stanovniku.
Ovi podaci odgovaraju agroekonomskim parametrima METODOLOGIJE Svjetske poljoprivredne organizacije i
Kalkulacije prema kojima bi prosti obračun išao od vrijednosti grla.Pa bi tako procijenjena prosječna vrijednost
Po 1 kravi bila od 1000-1200 eur i po ovci 100-120 eura iz čega slijedi sledeći proračun:
1000X1000=1000000(1200000)
3000X100=300000(360000)=  1300000(1560000)
Ukupan iznos od 1300000 je približno 1553325 ili 1560000
Ukupan broj gazdinstava u Žabljaku je 623,prema zvaničnim podacima MONSTATa
Prosječan broj krava po gazdinstvu je 4x1000eur=4000eur
Prosječan broj ovaca po gazdinstvu je 60x100eur=6000eur        bilans 4000+6000=10000eur
Prosječan broj radnoaktivnih poljoprivrednika na gazdinstvu je 2ili 3 člana što dijelimo sa ukupnom vrijednošću 
proizvdnje 10000:3=3333eur:12 mes.=277eura bi iznosila prsoječna plata po članu domaćinstva ili 416 eura.
po 1 radnoaktivnom,što je na zadovoljavajućem nivou u poređenju sa drugim privrednim djelatnostima.
 MOGUĆI KAPACITETI STOKE NA ZEMLJIŠTU
Poljoprivredno zemljište 21500
Livade                                 6500          prosječan prinos livade  2000-2300(2500)
Pašnjaka                            15000                                                    1000-1300(1500)
                                         Paše               sijeno
Krave.................        6000-8000       2500-2700
Ovce..................          700-800           300-350
Za 1 kravu  za sijeno  1.35 ha                          Za 1 ovcu za sijeno 5.71 ovaca na 1 ha          
Za 1 kravu za pašu     5.38 ha                          za  1 ovcu za pašu   1 ovca   0.8 ha
Normativi planinskih pašnjaka 0.5 goveda i 2 ovce po 1 ha
                   Planinske livade     1.5  goveda i 5-6 ovaca po 1 ha
REKAPITULACIJA MOGUĆIH KAPACITETA
                                                     NAPASATI           ZAZIMITI NAPASATI    ZAZIMITI    OPTIMUM
KRAVE....................5000(3000-7000)          7000(5000-9000)       /     15000        35000      25000
OVCE.....................20000(12000-30000)    34807(32500-37115)  /    3000           5000        4000
MOGUĆI KAPACITET U BILJNOJ PROIZVODNJI
Mogući kapaciteti u biljnoj proizvodnji,mogući kapaciteti proizvodnje oranice maksimalni kapaciteti proizvodnje
na oranicama;   1000 ha maksimalno oranica u Žabljaku
  ode čega    400-600 ha pod žitaricama
                      200-300 ha pod krompirom
JEČAM  400 kg.x2000kg.=800000kg.x0.80=640000                      JEČAM 600hax1500kg.=900000x0.80=720000
KROMPIR 200hax20000kg.=4000000kgx0.40=1600000    KROMPIR300hax20000 kg.=6000000kg.x0.40=2400000
                                                                        Prosjek  5000000kg.x 0.40=2000000 eur.
LIVADE  6500 ha x 2000 kg.=13000000 kg.
PAŠNJACI 15000x1000 kg.=15000000 kg.


PREHRAMBENA SAMOSNABDJEVENOST NA ŽABLJAKU
Ova analiza je izvršena metodom slobode procjene koja je aktuelna u većini evropskih zemalja.
U ŽABLJAKU 1 RADNOAKTIVNI POLJOPRIVREDNIK HRANI 10 STANOVNIKA
1 KRAVA I 1 OVCA HRANI STANOVNIKA
1 krava 2000 lit.mlijeka potrošnja 180 lit.=11.........stanov
1 krava 250 kg. Sira potrošnja        50 kg.=5.....................
1 krava 70 kg.  Skorupa potrošnja 10 kg=7...................................6(5)
1 krava 250 kg. Mesa potrošnja   40 kg=6.......................
1 june  140 kg. Mesa potrošnja    30 kg=5.............    
.......................................................................................................................
1 ovca   60 lit. Mleka potrošnja    90 lit=0.66.............stanov
1 ovca    6 kg. Sira  potrošnja        10 lit=0.66..........................
1 ovca    3 kg.skorup potrošnja     5 kg=0.66..........................................1.08(0.80)
1 ovca   35 kg. Mesa potrošnja    20 kg.=1.75.........................
1 jagnje 18 kg. Mesa potrošnja   10 kg.=1.8................ 
......................................................................................................................................
1 ha ječma od 1500 kg.:150=10  stanov...................
1 ha raži od  2000 kg.:100=20..................................................16 
1 ha ovsa od 1000 kg.:50=20 ..................................
1 ha krompira 15000 kg.:300=50..........................................65
1 ha kupusa 8000 kg:100=80................................................
Obračun  5+0.80+40(16+65=81:2=40)=45.8:3=15.26:1.5 radnoaktiv.na gazdinstvu=10
..........................................................................................................................................
1 krava -5 stanovnika hrani u Žabljačkim uslovima
1 ovca 0.80 stanovnika hrani u Žabljačkim uslovima
Ovaca po gazdinstvu je 25x0.80=20
Krava po gazdinstvu je 2x6=12
    Obračun  20+12=32:2=16:1.5=10.6. Dakle 1 radno aktivni poljoprivred.hrani 10 stanov.
EKONOMSKA VELIČINA PORODIČNOG GAZDINSTVA NA ŽABLJAKU JE;1.867.398prema statistici MONSTATa
606 radna snaga na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima
7480 korišćeno poljoprivredno zemljište porodičnog gazdinstva
1.867.398:606=3081:250je potrošačka korpa po 1 članu u C.Gori,s obzirom da je ona za četvoročlanu porodicu
900 eura,kad ovo podijelimo dobijemo iznos od 12 stanovnika a kad podijelimo 3081 sa 300=10 stanovnika,što
je identično gore navedenom proračunu u prvom primjeru.
Prosječna proizvodnja mlijeka po kravi 2000(1500)bez posisanog
Prosječna proizvodnja mlijeka po ovci  60 lit(40)
Prosječna proizvodnja mesa po kravi 150-200kg.(150)
Prosječna proizvodnja mesa po ovci 30-35 kg(30-40)
Žabljak:24776x600=1486560 lit.mlijeka po ovci
               2996x2000=5992000lit.mlijeka kravlji
-ukupno mlijeka litara 7478560 ukupno mlijeka litara
 24776x30=743280kg.mesa ovčijeg
  2996x150=449400kg.=mesa kravljeg
-ukupno mesa 1192680kg. Ukupno mesa kg.
Ako uzmemo u obzir da je ukupna neto dobit 50% od uzgojne vrijednosti grla onda dolazimo do podatka
24776x60=1486560=neto vrijednost ovčarstva
2996x600=1797600=netovrijednost goveda
Ukupna vrijednost=3.284160 eura
A kad se taj iznos obračuna sa prosječnom uzgojnom vrijednošću grla
24776x100=2477600
 2996x1000=2996000=             2477600+2996000=5473600 eura
Neto dobit;ukupan broj krava po gazdinstvu 900x600=540000 eura
                    Ukupan broj ovaca po gazdinstvu3000x60=180000 eura
                                                 Ukupna neto vrijednost=720000 EURA
Prosječan broj krava po gazdinstvu 4x600=2400
Prosječan broj ovaca po gazdinstvu 60x60=3600       2400+3600=6000:2 radnoaktivna
6000:2=3000:12=250 plata mjesečna po 1 radnoaktivnom,što je približno 233 eura
33x60=1980.................2.3x600=1380....................1380+1980=3360:1.2=2800 koliko je kod ekonomske vel-
Ičine gazdinstva EU sa Žabljaka.
KLIMA:je planinska(kontinentalnoplaninska i subplaninska)čija su obilježja duge i hladne zime sa dosta snijega i 
kratka svježa ljeta.Srednja godišnja temperatura na Žabljaku je 8C,(januar 3C,a julska 14C).Srednja godišnja kol-
ičina padavina iznosi 1800mm(1400-2200)najviše padavina izluči se u Novembru a najmanje u Avgustu).
Najučestaliji vjetrovi su iz južnog kvadranta 22% i sjeverni na Žabljaku 25%.Vegetacioni period na Žabljaku traje
oko 120 dana od 1.5-1.9.Veće količine padavina i skraćeno trajanje vegetacionog perioda,nameće travnjačko gazdovanje,
koje se karakteriše nižim nivoom intenzivnosti proizvodnje veoma izraženom sezonošću radova i
ograničenim mogućnostima izbora linija proizvodnje.Planinska klima je pogodna za razvoj ekstenzivnog stočarstva i intaenzivnog krmnog bilja.
Kratak vegetacioni period ograničava izbor linija proizvodnje.
Planinska klima je pogodna za razvoj ekstenzivnog stočarstva i intenzivnog krmnog bilja.Kratak vegetacioni per-
Iod ograničava izbor poljoprivrednih kultura na planinska žita i krompira.
GEOLOŠKU PODLOGU ILI SUBSTRAT na kojem su se obrazovala zemljišta u ovoj regiji čine uglavnom krečnjaci i
dolomiti,zatim krečnjačke drobine i fliš a u manjoj mjeri klastične silikatne i eruptivne stijene jezerski sedimenti
i najmlađi aluvijalni nanosi.Planinska zemljišta tipološki veoma raznovrsna ali su gotovo ujednačena po nedovolj-
no razvijenim profilima.Sa porastom nadmorske visine razvijenost reljefa je sve izraženija a time je ograničena
mogućnost primjene savremene mehanizacije što predodređuje relativno više ulaganja živog rada u planinskoj 
poljoprivredi.
NA ŽABLJAKU su se obrazovala sledeća zemljišta;
1)GRUPA SMEĐIH ZEMLJIŠTA(RANKERI,KAMBISOLI)
2)KREČNJAČKODOLOMITNE CRNICE(BUAVICE);organogena,organomineralna,dolomitna
3)RENDZINE(na karbonatnoj drobini na krečnjaku)
4)ALUVIJALNODELUVIJALNE
OSNOVNI TIPOVI VEGETACIJE NA ŽABLJAKU su;
1.TIP KSEROFITNE VEGETACIJE STRMIH GOLETI,KAMENJARA(PLANINSKE SUVATI)
2.TIP PRELAZNE VEGETACIJE NA NIŽIM ZARAVNIMA,VRTAČAMA I BLAGIM STRANAMA
3.TIP PRELAZNE VEGETACIJE NA VALOVITOBREGOVITIM TERENIMA
4.TIP DOLINSKE
Najzastupljeniji tip livade AGROSTIDETUM VULGARE gdje su trave 53%,leptirnjače 8%,zeljanice 38%.
Prinos neđubrene livade 2.40(1.90-2.70)đubrena mineralnim đubrivom 4.20-8.02.
Najzastupljeniji tip pašnjaka NARDETUM STRICTAE gdje 60%,leptirnjače5%,zeljanice 35%.
Neđubrena 1.90(1.40-2.20)đubrena mineralnim đubrivom(3.50-5.00),sejani travnjaci(1.25-3.70),4.18-5.80(4.30-7.80).
TRAVNJAKE ŽABLJAKA dijelimo na;
1.PLANINSKE
2.BRDSKOPLANINSKE LIVADE I PAŠNJAKE
3.PLANINSKE VRIŠTINE
4.BRDSKE TRAVNJAKE
5.MOČVARNODOLINSKE TRAVNJAKE
                

         
  1.PLANINSKI(ALPSKI)PAŠNJACI 1800(1600-2000)zastupljeni su sa 5 tipova
 1.Planinske zeljanice uskolisne šašike(sesleretum tenuivfoliae)
2.Planinska kamenjara perastog kovilja(stipetum pennatae)
3.Planinska kamenjara glavulja(globulana cordifolia)
4.Planinska zajednica sitnog šaša(Caricetum laevis)
5.Planinska kamenjara čepljeca(Asphodeletum albi)
 2.BRDSKOPLANINSKE LIVADE I PAŠNJACI
 1.Livade tvrdače(Nardetum strictae)
2.Livade obične rosulje I crvene vlasulje (Agrostideto festucetum rubrae)
3.PLANINSKE VRIŠTINE
1.Planinska vriština borovnica(Vaccinium myrtillus)
2.Planinska vriština medvjedke(Arctosta phyos uva ursi)
4.BRDSKI TRAVNJACI
1.Travnjak šiljka(Danthometum calycinae)
2.Travnjak usptavnog ovsika I srednjeg trputca(Bromus erectus)
3.Livade zobice(Triseletum flavascens)
4.Pašnjak gomoljaste vlasnjače(Poetum bulbosae)
5.MORAČKO NIZINSKE DOLINSKE LIVADE
1.Močvarni travnjaci(Šašike-Caricetum)livade medikaste bezkoljenike(Molientum coeruleace)
2.DOLINSKONIZIJSKI TRAVNJACI(livade krestača)(cynosiretum cristati)
PROSJEČNA POTROŠNJA HRANE po stanovniku u ŽABLJAKu
MLIJEKO----oko 150-180 lit.
KISJELO MLIJEKO 10-15 lit.
SIREVI   20-30 kg.
SKORUP  3-6 kg.
MESO
-GOVEĐE------15-20 kg
-OVČIJE ---------7-10 kg
-ŽITO
-PŠENICE—130-150kg.
-JEČAM------10-15 kg.
-KROMPIR---50-60 kg.
-KUPUS------20-30 kg.
-LUKOVI----10-12 kg.
-MRKVA,CVEKLA—3-6
VOĆE
-JABUKE---20-25 kg.
-KRUŠKE---4-6 kg.
-ŠLJIVE-----5-10 kg. 


Tabela N1. Stanovništvo po naseljima. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine


OpštinaNaselje Broj stanovnika
ŽabljakBorje         50
ŽabljakBrajkovača 16
ŽabljakDobri Nugo   7
ŽabljakGradina 22
ŽabljakKrš       114
ŽabljakMala Crna Gora      53
ŽabljakMotički Gaj       156
ŽabljakNjegovuđa       216
ŽabljakNovakovići         22
ŽabljakPašina Voda 99
ŽabljakPašino Polje   9
ŽabljakPitomine        128
ŽabljakPodgora  72
ŽabljakPošćenski Kraj     26
ŽabljakRudanci   4
ŽabljakŠumanovac  76
ŽabljakSuvodo  22
ŽabljakTepačko Polje  49
ŽabljakTepca  61
ŽabljakVirak  88
ŽabljakŽabljak       1723
ŽabljakZminica 36
ŽabljakNinkovići 32
ŽabljakPalež 404
ŽabljakRasova  30
ŽabljakŠljivansko   7
ŽabljakVrela 47
UKUPNO       3569Površine korišćenog poljoprivrednog zemljišta, ha

NaseljeBroj gazdinstava
Ukupno korišćeno
poljoprivredno zemljište
       Oranice           Okućnice i/ili bašte        Višegodišnje livade i pašnjaci     
Borje13 83,0-0,182,9
Brajkovača23319,2-0,2319,0
Dobri Nugo242,0-042,0
Gomile978,9-078,9
Gradina783,0-0,182,9
Krš40368,2-0,3367,9
Mala Crna Gora         281247,5-0,21247,3


COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED