AGROBIZNIS CENTAR - PROJEKTI

PROJEKTI O FORMIRANJU PROIZVODNOPROMOTIVNIH CENTARA
Koji treba da podstaknu proizvodnju i komercijalizaciju proizvoda način organizovanja proizvođača i dr.sadržaje u domenu ekonomske i demografske revitalizacije i promotivne aktivnosti centara.Osim područja Boana za koje je već urađen pilot projekat slične projekte u najskorije vrijeme treba uraditi još za Njegovuđu,.Ovi centri u osnovi treba da podstiču agroturistički razvoj-Izrada projekta seoskog oglednog gazdinstva za savremenu proizvodnju i način života-Izrada projekata za proizvode sa oznakom geografskog porijekla(sa zaštitnim znako)na bazi resursa Durmitorskog područja koji će imati sve karakteristike biološki visokokvalitetne hrane.
To se prije svega odnosi na”Durmitorski sir”(projekat započet a treba ga završiti).Durmitorski med proizvodnju i preradu mesa,proizvodnju sjemenskog krompira,proizvodnju ribe,voća i povrća i proizvodnju i preradu makrobiotičkih žitarica.-Izrada studije o sirovinskoj osnovi(sakupljanje i plantažna proizvodnja) i izrada projekatao mogućnosti prerade jagodičastog voća,ljekobvitog bilja i šumskih plodova.-Izrada projekata o podizanju minimljekara i modernizaciji odgovarajućeg broja farmi sa kojih bi se otkupljivalo mlijeko.
Takav projekat je već napravljen za izgradnju Minimljekare na Boanu(ili Bukovici) a treba sagledati opravdanost izgradnje minimljekare..-Projekat o problemima demografskih kretanja na Durmitorskom području u cilju iznalaženja rješenja za zaustavljanje procesa depopulacije područja-Organizovati skupove pod opštim nazivom  Integralni razvoj brdskoplaninskih područja-Izraditi program aktivnosti za razradu i realizaciju projekta;Ekorazvojna inicijativa Durmitorskog područja-Izrada i realizacija projekta o proizvodima geografskog porijekla na bazi resursa Durmitorskog područja;Durmitorski sir,Durmitorski med i proizvodnja ribe.-Projekat izrade studije o aktuelnim demografskim kretanjima I mjerama zaustavljanje procesa depopulacije-Izrada projekata o formiranju proizvodnopromotivnih centara kao baze za razvoj agroturizma-Program izgradnje minimljekare i modernizacija stočarskih farmi.
Scenario visokog rasta ili scenarijo dugoročnog i kompleksnog ostvarivanja programa integralnog razvoja uz intenzivnu investicionu aktivnost I prerastanje Durmitorskog područja u priznati evropski centar najviših ekoloških uslužnih i proizvodnih performansi.Opredjeljenje vlade u pogledu realizacije inoviranog Programa integralnog razvoja Durmitorskog područja podrazumijeva donošenje mjera i djelovanje u sledećim pravcima.U domenu politIke regionalnog razvoja Crne Gore preduzimanje specifičnih mjera za pružanje podrške i pomoći u planiranju razvoja,obrazovanju kadrova i podsticanju investicija koje treba da doprinesu ubrzanju razvoja Durmitorskog kraja kao nerazvijenog brd.planinskog regiona.U oblasti investicija za razvoj društvene infrastructure a time i društvenih službi i servisa primijeniti kriterijume prilagođene uslovima brdplaninskih područja imajući u vidu potrebu revitalizacije sela poboljšanja uslova života stanovništva i zaustavljanja poodmaklog procesa depopulacije područja.-Oslobađanje od plaćanja poreza povratnika na Područje mlađih od 40 godina.-Premiranje poljoprivrednih proizvoda,regresiranje priplodne stoke-Organizovanje otkupa poljoprivrednih proizvoda ljekovitog bilja i šumskih proizvoda finansiranje robnih rezervi za potrebe stanovništva-Veće izdvajanje i korišćenje prirodne rente za razvoj područja-Definisanje zemljišne politike i davanje olakšica ili ustupanje na korišćenje zemljišta kod investicionih ulaganja.Imajući u vidu nerazuđenost mreže privrednih organizacija i društvenih institucija koje bi mogle biti nosuioci realizacije”Programa integralnog razvoja Durmitorskog područja”potrebno je razviti odgovarajući institucionalni organizam.To se u prvom redu odnosi na potrebu formiranja finansijskih i dr.razvojnih institucija  Agencija za pružanje usluga(Agrobiznis centar servisa za intelektualne menadžment usluge) za mala i srednja preduzeća obezbjeđenje kvalifikovanih i kompetetnih kadrova).Isto tako potrebno je napraviti studije o uslovima i mogućnostima formiranja promotivnoproizvodnih centara u,Njegovuđi,Javorju Virku i u okviru njih izraditi pilot projekte o aktivnostima u domenu poljoprivrede,turizma i kućne radinosti.Bitan factor za dalji razvoj Durmitorskog kraja predstavlja formiranje novih preduzeća,zadruga i udruženja  njihovomeđusobno povezivanje. 
PRIORITETNI PROJEKTI
PRVO da AGROBIZNIS centar iz Žabljaka kao moderna savjetodavna služba po ugledu na visokorazvijene EU i druge bude konsalting agencija,što znači jezgro agroslužbe za 3 Durmitorske opštine regionalna kancelari-
Ja.Drugi model je da se u okviru Agrobiznis centra formira zadruga koja bi vremenom prerasla u Agrokomb-inat ili kako to Amerikanci rade;Agrobiznis sistem korporaciju.Taj bi Agrokombinat bio pod upravom Agrobiznis centra,koji bi bio nosilac projekta,odnosno Opština Žabljak bi bila vlasnik 51% a ostalo strateški investitor.Ovaj Agrokombinat zakupio bi posjed od bivšeg društvenog preduzeća Jezeracoop odn.veliku ovčarsko
Govedarsku farmu čiji su kapaciteti 200 muznih krava I 2000 priplodnih ovaca,kao I 1500 ha,zemljišta,zatim posjeduje klanicu sa sušarom.Ovdje se pruža mogućnost da se ova farma uveže ili objedini sa velikom gove-
Darskom farmom bivšeg preduzeća Sinjavine u selu Provalija,a koja je udaljena svega 10 km od ove.
Ove dvije farme su bile nekad uzorni reprocentri.Farma u Provaliji je kapaciteta 200 muznih krava.
U sklopu ovog Agrokombinata trebalo bi oformiti Distributivno preradni centar zdrave hrane.
Cilj ovog razvojnog projekta bio bi od kapitalnog značaja za Durmitorski kraj a I za cijelu Crnu Goru.Jer bi sa njim Crna Gora dobila prve dvije reprofarme.Drugo to je jedini održiv model u kome bi bilo isplativo podignuti minimljekaru sa sirarom I sa već postojećim potencijalom klanice da se napravi minisušara sa pršutanom.Na ovaj način bi se zaokružio lanac od njive do trpeze I od paše do čaše,tj.spregom vertikalne integracije;proizvodnja sirovine,prerada finalnog proizvoda I prodaja plasma ekoloških proizvoda.Jer danas u konceptu neoliberalne ekonomije jedino krupni sistemi  mogu biti konkurentni I održivi,a kad je riječ o seoskim individualnim porodičnim gazdinstvima,onda isključivo kroz sistem zadruga kooperativa može se doći do profitabilnosti.To je najbolji način da se visoka cijena koštanja proizvoda u planinskim područjima,pod otežanim I ograničavajućim uslovima,valorizuje visokom prodajnom cijenom finalnog proizvoda.Dakle novoformirani Agrokombinat-Zadruga objedinio bi u svom satsavu;Ovčarsku repro farmu kap-*aciteta 2000 grla govedarsku reprofarmu kapaciteta 200 krava,zatim minimljekaru sa sirarom I miniklanicu sa sušarom pršutanom.Uz ovo moglo bi se razmisliti o dogradnji objekta za preradu vune-vunovlačari.
Ovaj Agrokombinat bio bi okosnica razvoja cjelokupne poljoprivrede na području Durmitora I sjevernog dijela Crne Gore,jer bi kooperacijom povezao poljoprivrednike I riješio problem tržišta nabavke repromaterijala I prodaje robnog proizvoda.Dakle bio bi ono što I matica u košnici.
Za ovaj model Agrokombinata,I baš za ove farme na Durmitoru,minimljekaru I pršutanu posjedujemo gotove projekte.
Treći model za koji smo već sačinili projekat jeste;Osnivanje Balkanskog centra za planinsku poljoprivredu ovdje na Žabljaku jer to ovaj grad zaslužuje kao najvisočije naselje na Balkanu a I kao prestonica prve Ekološke države svijeta.U prilog ovoj činjenici ide I ideja Balkanskih zemalja za osnivanjem sličnog centra u Bugarskoj gradu Trojan davne 1984 godine.Uz ovaj institute mogla bi se osnovati I visoka škola za Planinsko gazdovanje koja bi imala 4 usmjerenja;Ekološka poljoprivreda i zaštita životne sredine,Seoski turizam i seoska ekonomija,Agrobiznis preduzetništvo i upravljanje planinskim stočarstvom,ljekovito bilje i biohrana(nutricionizam) imamo veliku vjeru u ovu ideju I znanje I mišljenja sam da bi u praksi ovaj kompleks projekata zaživio I našao opravdanost I satisfakciju.
NAJPRIORITETNI PROJEKTI u budućem radu AGROBIZNIS centra a od značaja za Durmitorski kraj su;
1.S obzirom da je autohtona ovca;Jezeropivska pramenka,porijeklom sa Žabljak,njena postojbina i da je već ugrožena vrsta,potrebna je implikacija projekta,zaštita robne marke,geografskog porijekla Durmitorske ovce-Durmitorsko jagnje.
2.Drugo s obzirom das u u ukupnoj vrijednosti stočarske proizvodnje skorup i sir zastupljeni sa 60% neophodno je brendiranje ovog proizvoda kroz zaštitu robne marke,geografskog porijekla;Durmitorski skorup I sir jer je skorup sa ovog prostora specifični proizvod,koji se tradicionalno ovdje prvo počeo proizvoditi.
3.Treće uvažavajući činjenicu das mo fizičkim obomom najveći proizvođači krompira bilo bi realno i ovaj proizvod zaštiti brendiranjem robne marke Durmitorski krompir.
4.Poželjno bi bilo da Žabljak kao organska sredina ekološki očuvana dobije Minimljekaru sa sirarom koja će se osnovati kao akcionarsko društvo,čime bi se stvorili realni uslovi za brendiranje Durmitorsko sira,posebno posnog-prljo.Uz ovo neophodno bi bilo otvaranje Minisušare-pršutane,jer je Durmitorska kaštradina(suva ovčetina)i suva goveđa pršuta zaslužila bi da se brendira.
5.Formiranje pogona za sušenje I preradu ljekovitog bilja kao I galenske laboratorije.
Zatim podsticanje plantažnog uzgoja Šipurka,Koprive,Odoljena,I Lincure.Ono što bi posebno značajno bilo jeste d a na području Durmitora rastu 2 biljke koje se mogu nazvati zeleno zlato,to su jedna vrsta Šafrana koji je najskuplji začin na svijetu I biljka današnjice Medveđi dlan ili konjski kim koju su najnovija naučna
Medicinskofarmaceutska istraživanja potvrdila kao najjači afrodizijak na svijetu bez kontraindikacije.
Ova biljka na Durmitoru raste u izobilju i to je šansa da stvorimo milione.Takođe to je šansa da se brendira Durmitorski čaj kao visokokvalitetni proizvod.-Formiranje pogona za preradu jagodičastog voća i za preradu povrća.Med sa područja Durmitora je izuzetno kvalitetan proizvod i s obzirom na veliko učešće ljekovitih biljakka na Durmitorskim livadama ima veliku ljekovitu vrijednost pa bi uz ovaj projekat ljekobilja mogao ići I projekat Zaštite Durmitorskog meda I formiranje pogona za pakovanje i vrcanje.
Durmitorski seljaci zemljoradnici imaju veliki problem skladištenja krompira I objekta za smještaj i sušenje žitarica,pa bi u tu svrhu trebalo izgraditi jedan skladišni objekat silos ili drugi namjenski za žito i krompir.
Žitarica ječam je tradicionalna biljka koja je na području Jezera autohtono očuvana i kao takva zaštićena u banci gena.To je već olakšavajuća okolnost da se dođe do robne marke.
Projekat  nabavke opreme za preradu vune-vunovlačaru kao I opreme za preradu kože.
-Projekat oplemenjivanja ovaca jezeropivske pramenke,nabavkom Virtemberg ovaca i projekat hoprmonalne indukcijeiI sinhronizacije estrus,odnosno povećanja proizvodnje jagnjadi,i u tu svrhu nabavka najplodnije ovce na svijetu Romanovske.
Uzgojno selekcijski program nabavke Smeđeg montafonskog  govečeta i Sivog Oberintalskog govečeta kao i nabavka tovne rase Angus koja se zimi drži vani i otporna je na niske temperature.
Projekat nabavke sadnica Američke borovnice,Sibirske borovnice-Aronije,sadnica plantažnog šipurka.
Projekat nabavke planinskog kombajna za žito.                 


COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED