AGRO BIZNIS CENTAR - TIPOLOGIJA USLUGA I SAVJETA U STOCARSTVU

TIPOLOGIJA SAVJETA I USLUGA U STOČARSTVU
1.NJEGA ŽIVOTINJA;a)Postupak sa životinjama,b)higijena životinja,c.Njega papaka,d.Prostirka
2.ISHRANA ŽIVOTINJA(sve vrste životinja I živine svih uzrasta);a)Tehnologija pripreme kabastih franiva zelene mase,zeleni krmni konvejar,silaža,sijeno,sjenaža,priprema stočne hrane na bazi nakandnih postrnih usjeva i nus proizvoda,b)Savjeti za pripremu koncentrovanih hraniva,pravilan izbor komponenti s obzirom na njihovu cijenu (ako farmer sam priprema hranu)c)Način hranjenja i količina hrane u zavisnosti od uzrasta i proizvodnog ciklusa životinje,d)Skladištenje i čuvanje sirovina za stočnu hranu-čuvanje stočne hrane,5.Korišćenje pašnjaka i livada (kultivacija pašnjaka,načini iskorištavanja pašnjaka).
3.MUŽA I HIGIJENA MUŽE;1.Higijena muzača(pranje i dezinfekcija ruku,nošenje zaštitne odjeće i obuće,2.Broj muža,3.Pranje vimena i postupak sa vimenom,4.Upotreba i održavanje aparata(sistema)za mužu,5.Postupak sa mlijekom posle muže(prijem i hlađenje).
4.SELEKCIJA;1)Izbor priplodnih grla,plan pripusta,izbor rase,odgajivački cilj,2)Vođenje matične evidencije,3.Obilježavanje,kontrola produktivnosti,kontrola efikasnosti plodnosti(interval telenja,indeks osjemenjavanja,servis period)4.Kontrola mlečnosti(kvantitet i kvalitet mlijeka).
5.REPRODUKCIJA ŽIVOTINJA
1.Polna i priplodna zrelost,2)Polni žar i polni ciklus i sinhronizacija estrus,3.Gravidnost,4)Porođaj,5.Prirodno parenje i vještačko osjemenjavanje
6.SISTEMI DRŽANJA ŽIVOTINJA,IZGRADNJA,ADAPTACIJA STOČARSKIH OBJEKATA,POSTUPAK SA STAJNJAKOM
1)Sistemi držanja-slobodni vezani kombinovan,2)Izbor lokacije za izgradnju staje,3)Građevinski tehnološki ekonomski i dr.principi za izgradnju ili adaptaciju štale,4.Mikroklimatski uslovi u objektima(temperature,gasovi,vlažnost,osvetljenje,prašina grijanje).5.Oprema i uređaji u objektima za smještaj stoke(hranilice,pojilice,izmuzišta).
6.Izgradnja objekata(prostora)za pripremu i smještaj stočne hrane,7)Izgradnja(adaptacija)depoa za stajnjak,osoku i postupak sa stajnjakom(osokom),8.Higijena stočarskog objekta;pranje objekta i opreme,mehaničko čišćenje,dezinfekcija,deratizacija,dezinsekcija.
7.HIGIJENSKE I PREVENTIVNE MJERE U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA;1.Kondicija i zdravstveno stanje životinja,2.Preventivne mjere i ukazivanje na ekonomski značaj bolesti životinja i preventivnih mjera,3.Upućivanje na konsultacije s veterinarima,4.Zaštita čovjeka(proizvođača)od uzgojnih bolesti životinja.
8.SAJMOVI SMOTRE IZLOŽBE STOKE;1)Izbor grla,2.Izrada kataloga,mjesta za izlagače,3.Kontakti sa izlogačima,4.Učešće u komisijama za izlagače,5)Učešće u komisijama za ocjenjivanje,6.Organizacija izložbe stoke.
COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED