AGRO BIZNIS CENTAR - TIPOLOGIJA USLUGA I SAVJETA U RATARSTVU

TIPOLOGIJA USLUGA I SAVJETA U RATARSTVU
1.SAVJETI U VEZI UTVRĐIVANJA KVALITETA ZEMLJIŠTA NA OSNOVU HEMIJSKIH ANALIZA-AGROHEMIJSKE ANALIZE
1.Hemijska kontrola plodnosti zemljišta(vrijeme i način uzimanja uzoraka,tumačenje rezultata analize,savjeti i preporuke racionalne primjene đubriva)2.Primjena N-min metode u cilju racionalne primjene azotnih đubriva i očuvanja životne sredine,3.Fizička svojstva(struktura,mehanički sastav,vodovazdušne ososbine i vodopropustljivost,biološka svojstva(mikrobiološka aktivnost)
2.SAVJETI U VEZI PREDSJETVENE I OSNOVNE OBRADE ZEMLJIŠTA
1.Značaj i cilj obrade zemljišta,mehaničko dejstvo obrade zemljišta,2.Predsjetvena priprema zemljišta;vrijeme obrade,izbor priključne mašine,agregatiranje,način dubina,3.Sistemi obrade zemljišta za pojedine culture klasična obrada,konverzacijska obrada,4.Način obrade zemljišta;(ljuštenje strništa,duboka obrada,razrivanje,predsjetvena obrada,izbor oruđa,vrijeme izvođenja obrade,tehnike izvođenja,broj operacija)
3.SAVJETI U VEZI PLODOREDA
1.Planiranje sastavljanje i uvođenje plodoreda,2.Plodosmjena,poljosmjena,3.Ratarski plodored,povrtarski plodored,kombinovani plodored
4.SAVJETI U VEZI ISHRANE BILJA
1.Plan đubrenja na osnovu analiza zemljišta preporuka optimalne količine i vrste đubriva,2.Način primjene,vrijeme primjene,3.Značaj organske materije,4.Đubrenje stajnjakom,osokom,kompostom,5.Priprema njega i čuvanje komposta osoke,6.Odabir i primjena tečnih mineralnih đubriva,7.Folijarna ishrana ratarskih i povrtarskih biljaka
8.Mikrobiološka đubriva.
5.SAVJETI U VEZI SJETVE-SADNJE USJEVA;odabira sortimenta
1.Izbor usjeva opredjeljenje za određenu proizvodnju strnina,okopavina industrijskog bilja ili povrća,izbor proizvodnje;plan sjetve-vrijeme sjetve i način sjetve(količina sjemena,dubina,međuredni razmak i razmak sjetve u redu)norma,izbor sjemena-rasada,struktura sjetve,priprema agregata za sjetvu preporučenog sklopa,2.sortiment,3.Proizvodnja silaže,zelene mase i sijena izbor biljne,vrste,sorte i tehnologije)
6.SAVJETI U VEZI NJEGE USJEVA
1.Vrijeme izvođenja načini izvođenja,broj operacija;2)Mehaničke mjere,njege(valjanje,drljanje,međuredna obrada,okopavanje,plevljenje,ogrtanje)fizičke mjere njege(malčovanje-nastiranje,zaštita od mraza,zaštita od grada,navodnjavanje),biološke mjere njege(proređivanje usjeva dopunska sjetva i sadnja,dopunsko oprašivanje,Zakidanje zaperaka,zalamanje vrhova,postavljanje oslonca,ogrtanje)izbor oruđa.3.Navodnjavanje,izbor sistema navodnjavanja,određivanje zalivne norme,vremena zalivanja,kvaliteta vode za zalivanje,4.Međuredna obrada zemljišta(način izvođenja,vrijeme i broj izvođenja,dubina priključnih mašina).
7.SAVJETI U VEZI ŽETVE,UBIRANJE USJEVA
1.Određivanje optimalnog momenta žetve,vađenja,berbe,postupak ubiranja usjeva,2.Vađenje utovar,prevoz
8.SAVJETI U VEZI INTEGRIRANE PROIZVODNJE
9.SAVJETI U VEZI ORGANSKE PROIZVODNJE
10.SAVJETI U VEZI SKLADIŠTENJA PROIZVODA
1.Izbor i način skladištenja,priprema objekta u cilju stvaranja adekvatnih preduslova za skladištenje,2.Uslovi čuvanja,vlaga i zdravstveno stanje proizvoda,3.Mogućnosti proširivanja skladišnih kapaciteta i prilagođavanja postojećih vrsti proizvodnje na gazdinstvu,4)Nabavka smještaj i čuvanje repromaterijala.
11.SAVJETI U VEZI ORGANIZOVANJA PROIZVOĐAČA I FORMIRANJE UDRUŽENJA PROIZVOĐAČA
Organizacija proizvođača po specijalnostima interesne organizacije-asocijacije,2.Povezivanje proizvođača sa naučnim ustanovama,organizovanje manjih preradnih kapaciteta u okviru udruženja,organizovanje nastupa na tržištu,3)Povezivanje proizvođača sa pojedinim davaocima usluga
12.EDUKACIJA PROIZVOĐAČA PUTEM PREDAVANJA PO SELIMA ZADRUGAMA
13.EDUKACIJA PROIZVOĐAČA PUTEM MASOVNIH MEDIJA ČLANAKA U ČASOPISIMA
1.Nastupi u elektronskim medijima(TV radio),2.Članci u različitim vrstama pisanih medija,publikovanja rezultata sortnih ogleda.
14.PRIPREMA I IZDAVANJE ŠTAMPANOG MATERIJALA
1.Priprema i izdavanje brošura;posteri,kalendari,prateći material za susrete sa proizvođačima,podsjetnici,CD.
15.RAZLIČITE FORME GRUPNOG RADA S PROIZVOĐAČIMA
1.Organizovanje manifestacija”Dani polja”2.Organizovanje stručnih ekskurzija,3.Posjete(stručnjaka iz pojedinih oblasti,kod proizvođača obilasci drugih farmi(naprednih proizvođača)organizovanje demonstracionih ogleda kod proizvođača,4.Organizovanje savjetovanje za agronome i individualne proizvođače.
16.SAVJETI PROIZVOĐAČIMA U VANREDNIM KRITIČNIM SITUACIJAMA
1.Izmrzavanje usjevaa slabo nicanje zbog kvaliteta sjemena,grad,2.Procjena štete na usjevima od;elementarnih nepogoda životinja,zanošenja herbicida sa susjednih parcela;nekvalitetnog sjemena mineralnih đubriva,pesticide;Nekvalitetnog izvođenja agrotehničkih mjera;nepravilnog određivanja kvaliteta proizvoda pri otkupu.
17.ORGANIZOVANO STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA SAVJETODAVACA
1.Predavanje,2.Seminari,3.Radionice,4.Studijska putovanja,5.Ostali oblici organizovanog stručnog usavršavanja savjetodavaca.18.SAVJETI U VEZI EKONOMSKIH PITANJA PROIZVODNJE I INFORMISANJA PROIZVOĐAČA
1.Praćenje i analiza finansijskih rezultata proizvodnje,planska i obračunska kalakulacija proizvodnje 
2.Vođenje knjigovodstvene evidencije na gazdinstvu.
3.Priprema materijala za projekte(Ministarstva poljoprivrede ili SAPARD).
4.Informisanje proizvođača u vezi kredita i savjeti u vezi pripreme dokumentacije za kredite-biznis planovi.
5.Informisanje proizvođača o mogućnostima korišćenja podsticajnih sredstava I savjeti u vezi pripreme potrebne dokumentacije za ostvarivanje tih sredstava.
6.Savjeti u vezi proizvoda cijena,kanala,prodaje i promocije(marketing)
7.Tržišne informacije STIPS,
8.Savjeti u vezi isplativosti određene vrste proizvodnje.
9.Savjeti u vezi organizacije dopunske djelatnosti na gazdinstvu npr.prerada proizvoda seoski turizam;domaća radinost,tradicionalni proizvodi.
10.Savjeti u vezi opremanja gazdinstva,primjeni i upotrebi računara na gazdinstvu.
11.Upoznavanje sa novim mjera ma agrarne-ekonomske politike Ministarstva-Sekretarijata za poljioprivredu(finansije).
12.Informisanje o mogućnostima nabavke đubriva,sjemena,opreme,mogućnostiima skladioštenja prijema I sušenja zrna,informacije o selek-
cionim kućama.
13.Informisanje u vezi meteoroloških prilika(padavine,temperature,vjetar,mraz)
14.Informisanje i pomoć pri registraciji gazdinstava.
COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED