AGRO BIZNIS CENTAR - osnovne djelatnosti


OSNOVNE DJELATNOSTUI AGROBIZNIS CENTRA su;
1KONSALTING(SAVJETODAVSTVO,INFORMACIJE,KOMUNIKACIJE,EDUKACIJE)
2.SUBVENCIJE(AGROBUDŽET,PREMIJE,REGRESI,PODSTICAJI)
3.INVESTICIJE(KREDITIRANJE,BIZNISPLANOVI,KALKULACIJE,PLANIRANJE,
  PROGRAMIRANJE,PROJEKTOVANJE)
4.RURALNIRAZVOJ(AGROKOMPLEKS,AGROBIZNIS,agroDOMAĆINOVANJE,agroGAZDOVANJE,
  agroPOSLOVANJE,AgroPREDUZIMANJE,agroUDRUŽIVANJE,agroZADRUGOVANJE,agroKOMBINOVANJE,
  agroORGANIZOVANJE.
5.REVIZIJA-INSPEKTORIJAT(REGISTAR GAZDINSTAVA,BILANSNO RAČUNOVODSTVO,BILANS STANJA I USPJEHA,
  MATIČNOKNJIGOVODSTVO,TAKSACIJEVJEŠTAČENJE,STARAČKENAKNADE,AGROPENZIJE,
  AGROOSIGURANJE I PROIZVODNO AGROOSIGURANJE,AGROOPOREZIVANJE,
  AGROEKOLOGIJA-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE,RURALNA EKOLOGIJA,AGROZAKONODAVSTVO
6.TRŽIŠTEmarketing promocija propaganda)distributivni centar,otkup tržišnih viškova,kupovina nabavka repromaterijala,
  prodaja promet plasman,kontrahiranjeunapredugovaranje,brendiranjerobnamarka,zaštita Geografskogporeklaproizvoda,
  klasteri,fjučersi,berze,potrošnjakonkurentnost,samosnabdjevenost-skladištenje)
7)SEOSKI TURIZAM-AGROTURIZAM ULOGA STRUČNE SLUŽBE

U realizaciji programa i unapređenja poljoprivrede uloga stručne službe je permanentna i neposredna Saradnja Stručne službe 
i Opštine mora biti aktivnija nego do sada;aktivnost stručne službe treba da obuhvati;
1)Određivanje površina za pojedine kulture,2)Odabiranje i preporuke najpovoljnije mehanizacije za određene grane i uputstva za njenui eksplotaciju,3)Odabiranje sortimenta zasada u voćarstvu i način podizanja održavanja i eksploatacije,odabiranje mineralnih đubriva,sredstava za zaštitu bilja i sredstava protivu korova i davanje uputstava za njihovu primjenu.6.Uputstvo o vremenu košenja,spremanja ,sušenja i čuvanja sijena,7.Davanje uputstava o sistematskom korišćenju pašnjaka u oblasti stočarstva,8)objašnjavanje prednosti i davanje uputstava za ukrštanje rasa u stočarstvu,11.Način uzgoja podmlatka,12)vrijeme i način priplođavanja 13)Izbor hraniva i način ishrane stoke,14)izbor tipa staja,15)izbor tipa mehanizacije,organizacija zdravstvene zaštite stoke,17)davanje uputstva o tehnološkim postupcima u domaćoj preradi,18)davanje uputstva za ubiranje.
SPECIJALISTIČKA POLJOPRIVREDNA SLUŽBA
Poljoprivreda se kao oblast proizvodnje postepeno mijenja tako što se pretežni učinak prirodnih faktora zamjenjuje sve većim učinkom naučnih dostignuća novih tehnika i tehnologija.Na taj način dolazi do supstitucije jednih faktora drugima,unapređenja i modernizovanja proizvodnje.Osnovni uslov za ovakav pristup modernizovanju poljoprivredne proizvodnje predstavlja potreba da se prihvate inovantni trendovi koji treba da obhezbijede određeni odnos između sledećih procesa-generiranje novih znanja i naprednijih tehnologija-brzog efikasnog transfera novih tehnologija-ekspanzije kadrovske baze u procesu proizvodnje.Ukupni rezultati ovih procesa trebalo bi da se manifestuju na;1.Povećanje dohotka poljoprivrednih proizvođača,2)Poboljšanja procesa konverzije energije u poljoprivredi kao proizvođača ali  potrošača energije,3)Unapređenju rukovanja prirodnim izvorima(zemljištem,vodama)4)Razvoju i uspješnijoj primjeni biotehnologije,5)Razvoju neophodnog naučnog i profesionalnog nivoa proizvođača,6)Razvoju informacionog sistema u funkciji uspješnije organizacije proizvodnih i prometnih funkcija i na kraju 7)Unapređenju ljudske ishrane i shvatanja o značaju odnosa hrane i zdravlja.
Osnovnu funkciju u ovim procesima i neophodnu polugu za postepeni razvoj poljoprivredne proizvodnje predstavlja;Stručna poljoprivredna služba.Ova služba bila bi osnovno jezgro u funkciji obrazovanja zemljoradnika sa područja.Na taj način bi se zemljoradnici osposobili da prihvate i primijene napredene načine proizvodnje,prerade,skladištenja i plasmana odn.uspješnije vode gazdinstvo.Osim toga specijalistička služba bi morala biti dobrim diojelom u funkciji ukupnog ruralnog razvoja,dakle unapređenja i ostalih oblasti ljudskog življenja i rada na selu.Ova služba mora biti u funkciji ukupnog sistema savjetodavnih službi republike i sudjelovati prema program i planu ovog složenog organizma.Takođe ova služba mora djelovati i u direktnom kontaktu biti sa poljoprivrednim proizvođačima odn.preko osnovne službe čija se mreža mora uspostaviti takođe u okviru i prema potrebama efikasnog djelovanja ukupnog sistema stručne savjetodavne službe.
Specijalistička regionalna stručna služba kao uostalom i ukupan sistem poljoprivredne savjetodavne službe mora biti organizovan po principima javne službe odn.ova služba mora biti u potpunosti finansirana od strane republike.Na to upućuju nesamo protekla iskustva već i opredjeljenje koje generalno postoji u zemljama koje brzim koracima unapređuju ili su već unaprijedile svoju poljoprivrednu proizvodnju.Na taj način bi se obezbijedilo funkcionisanje jednog integralnog sistema na poslovima istraživanja,obuke i kontakata sa poljoprivrednim proizvođačima pojedinačno ili grupno bez obzira na oblik vlasništva u odnosu na sredstva za proizvodnnju.Dakle razvijao bi se cjelokupni sistem tako što bi se odredila polja djelovanja službe aktivnosti za poljoprivredne stručnjake koji su u direktnom kontaktu sa korisnicima i razradile metode njihovog djelovanja.U samoj orijentacIji specijalistička savjetodavna služba organizovala bi se kao služba pretežno stočarskog usmjerenja a njena lokacija bi se izvršila u Žabljaku.ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI SPECIJALISTIČKE SAVJETODAVNE SLUŽBE
Postojanje i uspješno djelovanje savjetodavne službe u projektnom području Durmitora kao ciljna funkcija u procesu difuzije naučnotehnološka dostignuća bilo da se radi o unapređenju postojećih rješenja koja se primjenjuju u praksi bilo da su u pitanju potpuno nova rješenja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji uslovljeno je sledećim specifičnostima;-Gotovo isključivom  lociranošću postojećih proizvodnih kapaciteta na individualnom sektoru poljoprivredne proizvodnje-Velikom disperzijom postojećih proizvodnih jedinica-Relativno niskim nivoom stručne obrazovanosti poljoprivrednih proizvođača-Različitim agroekološkim uslovima pojedinih užih područja.
U cjelokupnom proteklom periodu nije se obezbjeđivalo uspješno kombinovanje raspoloživih faktora poljoprivredne proizvodnje a u izvjesnom smislu su posmatrano globalno narušeni I osnovni principi društvenoekonomskog valorizovanja pojedinih raspoloživih mogućnosti projektnog područja.Otuda je u dosadašnjem period i rad poljoprivredne savjetodavne službe u region Durmitora bio neadekvatno organizovan.On je bio uslovljen mjerama i akcijama sveukupne politike društvene zajednice odn.njenim određenjem prema potrebi za savjetodavnom službom.Tako se u pojedinim periodima javlja zainteresovanost za uspostavljanjem i ozbiljniji rad ove službe a zatim potpuno odsustvo sluha za njeno postojanje i njene probleme.To je uticalo na kontinuitet njenog rada pa se u konačnom nije mogao formirati efikasan sistem savjetodavne službe,već je ostvareni uspjeh bivao uslovljen entuzijazmom savjetodavaca-pojedinaca.Kao posledica ovakvog odnosa značajniji rezultati u poljoprivrednoj proizvodnji javljali su se sporadično i manje više bivali takođe pojedinačni umjesto masovni.Odsustvo programskog pristupa u radu savjetodavne službe učinilo je da teren pojedinih opština kao nivo na kome je u dosadašnjem periodu bio organizovan rad savjetodavne službe bude nedovoljno pokriven mrežom stručne službe.Takođe nije se moglo govoriti ni o značajnijoj međuopštinskoj saradnji ili povezanosti ovih službi.Umjesto toga pretežno se razvijaju komercijalni poslovi koji trenutno daju efekte.Ovo posebno karakteriše rad u stručnim službama koje su organizovane u okviru poljoprivrednih organizacija.Na takva rješenja pretežno je uticao sistem finansiranja službe.Osim toga stanje je tako da su ove službe kadrovski materijalno i tehnički potpuno neopremljene.
Dakle postojeći uslovi stanje poljoprivredne proizvodnje i stručne službe upućuju na potrebzu da ukoliko se želi obezbijediti proces u primarnoj proizvodnji posebnoi stočarstvu neophodno uspostaviti nove odnose u proizvodnji i organizovati efikasniji sistem stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima.
USLOVI ZA FORMIRANJE I TEHNIČKOTEHNOLOŠKA RJEŠENJA SPECIJALISTIČKE STRUČNE SLUŽBE
Politike i privredne promjene vezane za postepenu transformaciju vlasništva,okretanje inicijativi,preduzetništvu okretanje inicijativi,preduzetništvu i inovatnim trendovima koje sa sobom nosi nova tehnološka revolucija,počinju da utiču i na poljoprivredne proizvođače.Ispoljava se tendencija za izjednačavanjem uslova rada i proizvodnje za sve subjekte u poljoprivredi pa otuda novi impuls njenom razvoju u okviru zemljoradničkih gazdinstava projektnog područja Durmitora.Zemljoradnici sve više stiču mogućnost za slobodno djelovanje i povezivanje što ima svoga uticaja i na buduću fizionomiju stručne poljoprivredne službe.Tako bi regionalna specijalistička služba sa lokacijom u opštini Žabljak bila izgrađena kao služba sa više posebnih ali međusobno integrisanih djelova.
Njen osnovni zadatak bilo bi organizovanje laboratorijskog rada povezivanje sa vrhunskim stručnjacima različitih profila koji djeluju u naučnim i dr.organizacijama povezivanja sa republičkom savjetodavnom službom/-upravom dopunjavanje i usmjeravanje rada osnovne savjetodavne službe u pojedinim opštinama kao i osposobljavanje i uvođenje u rad mladih savjetodavaca.Takođe van poljoprivredne djelatnosti ova služba bi pomagala zemljoradnicima u organizovanju projektovanju i izgradnji cjeline domaćinstva,unapređenju uzgrednih djelatnosti i slično.

SADRŽAJ RADA SPECIJALISTIČKE SLUŽBE
1.POSLOVI NA UREĐENJU I ISKORIŠĆAVANJU ZEMLJIŠTA
Specijalistička stručna služba posebno radi na sledećim zadacima;a)prvenstveno koordinira rad osnovne stručne službe u svim zemljoradničkim zadrugama na području svih 3 opštine.b)preko osnovne službe na imanjima zemljoradnika organizuje prikupljanje uzoraka zemljišta(za kontrolu plodnosti)đubriva(za kontrolu kvaliteta)i biljnog materijala za folijarnu dijagnostiku.c)u pedološkoj laboratoriji putem analiza utvrđuje;ph,humus.CaCO3,K2O i min eralni azot u zemljištu NPK u mineralnim i organskim đubrivima.Prema potrebi radiće analize vode u cilju utvrđiva-nja pojave zagađivanja istih od prekomjernog đubrenja i dr uzročnika,e)vodi knjigu podataka za svaku ispitanu parcelu i iste dostavlja institutu za zemljište na dalje korišćenje,d)Izrađuje elaborat o obavljenim analizama za određeno područje,organizaciju potez i gazdinstvo,f)izvodi kalibracione oglede sa đubrenjem,obrađuje podatke i dostavlja za informativni sistem,g)izrađuje planove potrošnje đubriva za područje svoga rada(količine formulacije),h)učestvuje u izradi programa komasacije,uređenja i korišćenja zemljišta,i)učestvuje u izradi programa melioracio-
nih sistema,j)sarađuje u izradi projekta i učestvuje u izboru lokacije za podizanje mikroakumulacija,l)učestvuje u izradi programa i tehnologije sistema zalivanja,lj)pomaže osnovnoj službi u utvrđivanju vremena i količine vode za navodnjavanje pojedinih kultura.
2.STRUČNI POSLOVI U RATARSKOJ PROIZVODNJI
Specijalistička stručna služba izvršava i učestvuje u sledećim poslovima;-Razrađuje dugoročne i operativne programe proizvodnje žita industrijskih i krmnih kultura i povrća za cijelo područje koje pokriva-Organizuje primjenu savremenih tehnologija u proizvodnji pojedinih kultura-organizuje vodi i obrađuje sortne i dr.mikro i makro ogledepojedinih kultura-sarađuje u izvođenju određenih eksperimenata sa naučnim institucijama-specijalizovanom za određenu kulturu u skladu sa programom rada stručne službe-Kontroliše nabavku i provjerava kvalitet i predlažedistribuciju sjemenske robe ratarskih kultura i povrća-Organizuje posjete i obilaske stručnjaka osnovne službe izemljoradnika eksperimentalnim ogledima“dan polja“i ukazuje na prednosti određenih sorata tretmana i drugo-Organizuje i prati preko osnovne službe proizvodnju zemljoradnika(takmičara za ostvarivanje visokih prinosa)-Organizuje održavanje regionalnih(subregionalnih)poljoprivrednih izložbi kao i posjete zemljoradnika i stručnjaka osnovne službe poljoprivredne izložbama u zemlji i inostranstvu.-Priprema i objavljuje u lokalnoj i dr.sredstvima
javnog informisanja savjete i ostvarene rezultate u proizvodnji ratarskih,voćarskih i povrtarskih kultura
3.POSLOVI U GAJENJU KRMNOG BILJA;VJEŠTAČKIH LIVADA I PAŠNJAKA
U cilju intenzivnije proizvodnje i potpunijeg iskorišćavanja prirodnih i sejanih travnjaka specijalistička služba izvršava i sledeće zadatke;-Sačinjava program melioracije tj.primjene mjere za poboljšanje proizvodnosti površina pod travom-Sačinjava programe proizvodnje i korišćenja pašnjaka i sejanih travnjaka na području u cjelini.-U saradnji sa odgovarajućom naučnom institucijom izvodi sortne i dr.oglede sa raznim vrstama krmnog bilja,trava i leguminoza.-Sumira I sređuje podatke izvedenih ogleda i na bazi postignutih rezultata donosi operativni plan za narednu godinu.-Razrađuje sisteme zasnivanja sejanih travnjaka,pomaže osnovnoj službi u tehnologiji pripreme pokošene trave.-Organizuje savjetovanje zemljoradnika u pravilnom korišćenju pašnjaka prirodnih i sejanih livada,posebno u blagovremenom košenju i pripremi trave.
4.STRUČNI POSLOVI U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
U oblasti voćarske proizvodnje specijalistička služba ima sledeće zadatke;-Izrada programa proizvodnje voća za područja rada službe-Izbor sortimenta i odgovarajućeg sistema uzgoja voćaka za područje koje svojim radom pokriva-Učešće u projektovanju podizanja novih zasada voćnjaka-Postavljanje i izvođenje ogleda u saradnji sa odgovarajućim naučnim institutima za primjenu određenih tehnoloških postupaka u cilju povećanja proizvodnje voća izbora vrste i sorata,s obzirom na tip zemljišta i dr,činioce a u skladu sa programom rada stručne službe.-Organizuje i prati proizvođače rekordere u proizvodnji voća-Uspostavlja evidenciju matičnih voćnih stabala i obradu odgovarajućih podataka-Organizuje proizvodnju ocjenjuje klasira i deklariše voćni sadni material-Utvrđujelaboratorijskom analizom tehnološku zrelost voća i preporučuje vrijeme berbe-Razrađuje postupke berbe pakovanje i transporta voća-Organizuje posjete proizvođača i stručnhjaka osnovne službe izložbama i sajmovima voća,grožđa i proizvoda industrijsake prerade.
5.STRUČNI POSLOVI U ZAŠTITI BILJA
U zaštiti bilja specijalistička stručna služba ima posebne zadatke;-Razrađuje operativne programe za preventivu isuzbijanje pojave bolesti i štetočina-Vrši inventarizaciju najvažnijih parazita i štetočina kod vodećih poljoprivredn-Ih kultura-Evidentira pojavu dominantnih korovskih vrsta u zavisnosti od usjeva I tipa zemljišta-Razrađuje programe hemijske zaštite po pojedinim kulturama.-Stara se o pravilnoj primjeni pesticide,daje šire informacije o njihovim osobinama a sve u cilju zaštite čovjekove okoline-Uspostavljanje punktova za normalno funkcionisanje prognozne službe-Neposredno postavlja oglede po kulturama sa odabranim vrstama pesticide-Vrši kontrolu zdravstvenog stanja sadnog i sjemenskog materijala toku vegetacije preporučujemjerezaštiteUčestvujenaproizvodnjibezvirusnog biljnog materijala-Daje stručna obavještenja iz oblasti zaštite bilja putem pisanog materijala i javnih glasila-Sarađuje sa naućnim institutima u zemlji i inostranstvu-Radi na kontroli ostatka pesticide u biljkama a sve u zavisnosti od načina I momenta tretiranja-Radi uputstva o mogućnosti miješanja preparata u cilju istovremene primjene i proširenja spectra djelovanja-Učestvuje u radu stručnih komisija kod određivanja štete na usjevima kao 
posledice biotske ili abiotske prirode-Stara se o školovanju kadrova koji rade u trgovini na pripremi pesticide.
-Organizuje kurseve,seminare i angažuje stručnjake predavače o pojedinim problemima iz zaštite bilja specifičnih za region-Vrši zakonom utvrđenu zdravstvenu kontrolu usjeva i izdaje po ovlašćenju potrebnu dokumentaciju.
5.STRUČNI POSLOVI U IZBORU I EKSPLOATACIJI MEHANIZACIJE
Specijalistička služba posebno se angažuje na sledećim zadacima;-Prema zemljišnim uslovima(knfiguraciji)a zavisno od programa poljoprivredne proizvodnje,stručna služba učestvuje u izboru sistema mašina za racionalnu primjenu u praksi-Nastoji da izvrši tipizaciju sistema mašina za pojedine grupe poslova u polju za transport i za poslove u ekonomskom dvorištu-Organizuje praktične prikaze rada sistema mašina nove generacije i specijalizovanih mašIna-Učestvuje u praktičnom ispitivanju novih mašina ili linija mašina usaglašene prema prisutnim uslovima rada zemljišta i klime-Vrši obuku kadrova iz mehanizacije poljoprivrede u osnovnoj i stručnoj službi.
6.STRUČNI POSLOVI U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
Stručnjaci-stočari iz specijalističke stručne službe razrađuju operativne programe unapređenja stočarske proizvodnje u region-Prvenstveno se razrađuju dugoročni program za selekciju stoke za proizvodnju i pripremu stočne hrane kao i praktične šeme za ishranu pojedinih vrsta i kategorija stoke-Istovremeno se razrađuje program kontrolisnog razmnožavanja životinja pri čemu se prvenstveno podrazumijeva VO plotkinja odn.izbor kvalitetnih i pedigriranih priplodnjaka za prirodno parenje-Organizuje laboratorijska ispitivanja za pouzdano utvrđivanje kvaliteta mlijeka,mesa i vune-U okviru poslova selekcije prvenstveno se podrazumijeva V.O plotkinja odn.izbor kvalitetnih i pedigriranih priplodnjaka za prirodno parenje-Organizuje laboratorijska ispitivanja za pouzdano utvrđivanje kvaliteta mlijeka,mesa,vune-U okviru poslova selekcije prvenstveno se podrazumijeva obilježavanje i matična evidencija grla kao i kontrola njihove produktivnosti-Na bazi ovih operativnih ispitivanja razrađuju se savremene metode ipostupci za pouzdano utvrđivanje priplodne vrednosti grla.
7.STRUČNI POSLOVI SPECIJALISTIČKE VETERINARSKE SLUŽBE
Stručnjaci veterinarske službe obavljaju sledeće poslove;-Prvenstveno rade na poslovima reprodukcije i preventive u stočarstvu-Prate epizootiološku situaciju na području svoga rada-Vrše organoleptički a po potrebi i laboratorijski pregled proizvoda animalnog porijekla i stočne hrane-Staraju se o stručnom sprovođenju jedinstvenih mjera na epizootiološkom području
8.STRUČNI POSLOVI INFORMTIVNE SLUŽBE
Saradnici ove službe rade na sledećim poslovima;-Razrađuju generalne programe informativne službe u region-razrađuju stručne programe po pojedinim djelatnostima odn.granama proizvodnje kao npr;programe izvještajneslužbe programe za matičnu evidenciju i zdravstvenu zaštitu goveda i ovaca-Savremene programe za selekciju i reprodukciju pojedinih vrsta i kategorija stoke-Programe za ekonomsko poslovanje zemljoradnika-Razrađuje programe za računovodstveno finansijske poslove
Specijalistička služba je subjekt drugog nivoa aktivnosti u okviru jedinstvenog informacionog sistema.
Njene aktivnosti treba da omoguće funkcionalne upravljanje i kontrolu ostvarivanja postavljenih ciljeva uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa.Generisanje informacija za ovaj nivo upravljanja vrši se uglavnom agregiranjem elementarnih informacija nastalih na prethodnom nivou.Drugi dio informacija stvara se upravo na ovom nivou(to sun pr.informacije koje se stvaraju na bazi sortnih ogleda ili projektovanja tehnoloških procesa.Na ovom nivou ostvaruju se veze sa informacionim sistemima uz okruženja odn.integracija informacija nastalih u sistemu sa informacijama iz okruženja.Ovaj nivo ima važnu ulogu u zatvaranju povratne sprege u procesu upravljanja u prenošenja poruka o stanju sistema i sintetizovanju upravljanja na takav način koji će voditi sistem ka željenom stanju-cilju.Ovaj nivo aktivnosti predstavljaće s jedne strane sponu između prvog i trećeg nivoa i omogućavaće njihovu efikasnu komunikaciju a sa druge strane imaće određenu samostalnost u prikupljanju i obradi korišćenju i usmjeravanju informacija kako bi se povećala efikasnost funkcionisanja informacionog sistema.I na ovom nivou treba da se obezbijedi dvosmjeran protok informacija.Agregiranjem obradom i prezentacijom informacija koje dolaze sa zemljoradničkih gazdinstava i iz osnovne službe omogućiće se povećanje efikasnosti odlučivanja o bitnim pitanjim a razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.Selekcijom informacija stvorenih na nivou specijalističkih službi i onih koje dolaze iz okruženja njihovom obradom,pripremom u najpogodnijem obliku i pravovremenim usmjeravanjem prema osnovnoj službi odn.zemljoradničkim gazdinstvima,povećaće se efikasnost transfera naučnih dostignuća na zemljoradnička gazdinstva kao i snažniji podsticaj unapređenja proizvodnje i poslovanja.
ZAKLJUČAK
U konačnoj ocjeni može se istaći da predloženi projekat predstavlja ključni factor I solidnu osnovu za uspješniji razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje na projektovanom području Durmitora.
Za uspješno ostvarenje ovog programa u praksi neophodna je zvanična opredeljenost republika da na ovakav način žele da uspostave sistem poljoprivredne stručne službe.Dalje neophodno je uspostaviti i adekvatnu organizacijsku strukturu počev od faze identifikacije zatim realizacije regionalnog specijalističkog centra,njenog povezivanja sa osnovnom službom u opštinama do praćenja rada i efekata ukupnog sistema stručne poljoprivredne službe.Na kraju treba istaći i činjenicu da se uspostavljanjem ovakvog centra omogućuje uspješniji pristup realizaciji transfera novih znanja tehnika i tehnologija u poljoprivredi.Takođe obezbjeđuje se i adekvatniji pristup unapređenju postojećih sistema i tehnika poljoprivredne proizvodnje.U tom naporu uspostavljanje i unapređenje rada stručne poljoprivredne službe predstavlja osnovnu polugu za efikasnije korišćenje prirodnih i dr.izvora rasta primarne poljoprivredne proizvodnje,unapređenje tzv.uzgrednih djelatnosti kao i života i rada na selu.COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED