AGRO BIZNIS CENTAR - opis poslova


Vrši savjetodavno-konsultivne i informativne poslove u stočnoj i biljnoj proizvodnji
Daje saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Rješava po zahtjevima za privremena korišćenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe
Vrši procjenu šteta individualnim proizvođačima (stočarima) i preduzima dalje aktivnosti po istim 
Vrši poslove selekcije stoke A i Z kontrole, licenciranje, oplemenjivanje i premije u stočarstvu
Vrši poslove sortimenta bilja-sjemenarstva, plodoreda, hibridizacije 
Predlaže mjere za suzbijanje poljskih šteta
Pruža podršku u realizaciji kredita vršeći usluge izrade i implementacije investicionih biznis planova u stočnoj i biljnoj proizvodnji za MIDAS, IPAD, IRF i druge pozive.
Vrši registraciju poljoprivrednih gazdinstava i vodi evidenciju registra za iste
Vrši registraciju poljoprivrednih proizvođača , i vodi registar za organske i neorganske proizvođače
Izdaje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
Predlaže i prati realizaciju agro-budzeta u saradnji sa drugim subjektima
Predlaže mjere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda
Vrši poslove iz oblasti lovoprivrede (programi, projekcije)
Vrši poslove iz oblasti vodoprivrede, izdaje vodne uslove, vodne dozvole i vodne saglasnosti, i vodi propisane evidencije
Uređuje i obezbjeđuje uslove za upravljanje vodama, vodnim zemljištem i stara se o njihovoj zaštiti i korišćenju
Utvrđuje i prati stanje erozivnih područja na teritoriji opštine i utvrđuje mjere erozivne zaštite
Vodi evidenciju o staračkim naknadama 
Rješava o upisu i vodi registar poljoprivrednih proizvođača
Podstiče poslove tržišta i marketinga poljoprivrednih poslova, prati otkup stoke, organizuje pazare, vrši otkup mlijeka i mlječnih proizvoda, vune, kože kao i biljnih proizvoda
Vrši izradu projekata i lokalnih strategija razvoja poljoprivrede
Vrši administrativne poslove
Vodi upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga
Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Odlukama Skupštine i predsjednika opštine.


 Advisory-consultancy and information services in livestock and plant production
Issuing approval for changing the purpose of agricultural land
Resolves on applications for temporary use of agricultural land for non-agricultural purposes
Damage assessment of individual producers (livestock farmers) and undertake further activities for them
Selection operations of cattle A and Z controls, licensing, breeding and premier animals
Plant sorting, seed production, crop production, hybridization
Proposing a measure to combat field damage
Support in the realization of credit by performing the services of preparation and implementation of investment business plans in livestock and plant production for MIDAS, IPAD, IRF and other calls.
Registration of agricultural holdings and maintains a register of them
Registration of agricultural producers, and maintains a register for organic and non-organic producers
Issuing a certificate to farmers about their own production of agricultural products
Monitoring the implementation of the agro-budget in cooperation with other entities
Proposing measures for the protection of agricultural land from natural disasters
Jobs in the field of hunting (programs, screenings)
Issues in the field of water management, issues water conditions, water permits and keeps prescribed records
Regulates and provides conditions for water, water land management and takes care of their protection and use
Determines and monitors the status of erosive areas in the municipality and establishes erosion protection measures
Maintains a registry for seniority benefits
Deciding on registration and keeping a register of agricultural producers
Encourages agricultural marketing and marketing, monitors the purchase of livestock, organizes markets, purchases milk and dairy products, wool, leather and plant products
Develops projects and local strategies for agricultural development
Performs administrative tasks
Manages the administrative procedure for free access to information within its scope
Performs other tasks in accordance with the law and Decisions of the Assembly and the Mayor.

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED