OPIS POSLOVA - Predsjednik opštine Žabljak

Predsjednik Opštine, shodno članu 58 stav 1 tačka 12 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG” broj 2/18), obavlja sledeće poslove:
* predstavlja i zastupa opštinu;
* predlaže propise i druge akte koje donosi skupština;
* stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenjestrateških dokumenata od državnog značaja;
* stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova;
* podnosi izvještaj o stanju imovine opštine;
* odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
* utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom  mišljenju glavnog administratora;
* imenuje i razrješava potpredsjednika opštine, uz saglasnost skupštine;
* imenujei razrješava glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi;
* imenuje i razrješava glavnog gradskog arhitektu;
* imenuje i razrješava menadžera;
* podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi lokalne uprave, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;
* usmjerava i usklađuje rad organa i službi lokalne uprave i javnih službi, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte;
* daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi;
* vrši upravni nadzor nad radom organa i službi lokalne uprave i javnih službi;
* donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno;
* odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo    izvršavanje;
* donosi akte koji obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine;
* donosi kadrovski plan;
* donosi plan integriteta;
* donosi godišnji plan obuka  lokalnih  službenika i namještenika;
* vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED